Gå til sidens hovedinnhold

En ny bydel på Follum bør utredes | Olav Bjotveit

– Omregulering av Follum fra industriområde til boligområde, kan erstatte boligbygging i Kragstamarka, som er rasutsatt og lite egnet til boligbygging, skriver Olav Bjotveit.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Asle Oppens forslag om å bygge boliger på Follum og flytte Treklyngens aktiviteter til Soknabruket er interessant og bør konsekvensutredes.

Det er mange forhold som tilsier at dette bør gjennomføres.

En ny bydel på Follum vil være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, som er en statlig føring for den kommunale arealplanleggingen.

Retningslinjer fra 1992

Retningslinjene, som ble utarbeidet i 1992, anbefaler at boligbygging fortrinnsvis bør lokaliseres nær kommunikasjonssentra, blant annet jernbanestasjoner.

Les også

Asles «hemmelige» notat: – Ny bydel på Follum, flytt Treklyngen til Sokna

Målet er å redusere privatbilismen og CO₂-utslipp. Boligfelt på Follum vil være i tråd med retningslinjene, da det kommer til å ligge i gang- og sykkelavstand til jernbanestasjonen.

Et annet forhold som tilsier at Follum omreguleres fra industriområde til boligområde, er at det kan erstatte boligbygging i Kragstamarka, som er rasutsatt og lite egnet til boligbygging.

Press på dyrka jord

Bygges det her, vil det på sikt innebære et utbyggingspress på den dyrka jorda i Haugsbygd. Follum som ny bydel vil derfor indirekte bety et sterkere jordvern i Haugsbygd.

Det er kommunestyret som til syvende og sist skal bestemme arealforvaltningen i kommunen, og Asle Oppens forslag bør tas med når kommuneplanens arealdel skal rulleres i denne kommunevalgperioden.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.