Regjeringen la forrige uke fram en handlingsplan for å forebygge uønskede svangerskap, og få ned aborttallene. Og planen har et tydelig KrF-avtrykk.

Det er den mest offensive planen for å redusere aborttallene siden Bondevik-regjeringen.

Uansett hva man tenker om når livet starter, er alle enige i at færrest mulig kvinner skal måtte gå igjennom påkjenningen en abort innebærer.

LES OGSÅ: Victoria (27) og Eivind (30) gjorde et vanskelig valg og tok abort: Nå har de fått tvillinger

Forebygging er god helsepolitikk, og det er bred politisk enighet i Norge om å forebygge uønskede graviditeter.

Må prioritere ressurser

KrF sikrer at det nå prioriteres ressurser til dette arbeidet. Antallet svangerskapsavbrudd er i dag på et historisk lavt nivå.

Over tid har det vært iverksatt tiltak for å sikre befolkningen god tilgjengelighet til prevensjon, tilgang på relevante tjenester og nødvendig kunnskap om prevensjon og seksuell helse generelt.

Dette arbeidet fortsetter KrF, samtidig som vi legger fram ytterligere tiltak for å redusere antall aborter.

Målet er at aborttallene skal være en tredel lavere i 2024 sammenlignet med 2014 og at abortratene fortsatt holdes på et lavest mulig nivå.

For å nå dette, tar regjeringen sikte på å gradvis utvide aldersgrensen for subsidiering av langtidsvirkende prevensjon opp til 24 år.

Parallelt med nedgangen i antall aborter, har bruken av langtidsvirkende prevensjonsmidler økt.

Det er derfor stor grunn til å tro at antall svangerskapsavbrudd vil fortsette å gå ned dersom flere kvinner velger langtidsvirkende, hormonell prevensjon.

Helsestasjoner

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig tjeneste i dette arbeidet fordi den når ut til nesten alle barn og unge og deres familier.

I budsjettet for 2020 er det bevilget til sammen over 1,3 milliarder kroner til tjenesten fordelt på rammetilskudd og øremerket tilskudd. 60 millioner kroner av disse går til jordmorsårsverk i kommunene. Jordmødre er særlig viktige i formidlingen av informasjon om for eksempel prevensjon.

Gjennom Stortingets vedtak av statsbudsjettet for 2020, er det også blant annet bevilget 25 millioner kroner til stiftelsen Amathea.

Formålet med tilskuddet til Stiftelsen Amathea i 2020 er å bidra til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort, bl.a. gjennom tilbud om informasjon, veiledning og samtale til kvinner og par som er blitt ikke-planlagt gravide.

Systematisk seksualundervisning

Dette er bare noen av tiltakene handlingsplanen inneholder. Vi vet at systematisert seksualundervisning, mer tilgjengelig informasjon og veiledning, økt tilgjengelighet på prevensjon og økt engangsstøtte virker i forebyggingen av uønskede svangerskap og aborttallene.

Regjeringens familiepolitikk skal legge til rette for at flest mulig barn kan få en god oppvekst i sin familie og i sitt nærmiljø.

Familien er den viktigste rammen rundt barns liv og utvikling, og et av målene med denne planen er at alle foreldre skal vite hvor de kan få hjelp og støtte når de møter på små og store utfordringer.