Ankeutvalget begrunner dette med at lagmannsrettens dom er velstrukturert og svært grundig.

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett i sommer dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Han anket dommen videre til Høyesterett.

– Til en anførsel om at lagmannsretten til skade for Jensen har anvendt et uriktig beviskrav, har ankeutvalget bemerket at lagmannsrettens domsgrunner tvert om etterlater inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode, skriver Høyesterett i avgjørelsen.

LES OGSÅ: Eirik Jensen varetektsfengslet i fire nye uker

De kritiserer også støtteskrivene til anken – særlig de som er skrevet av Jensen og hans forsvarere.

– Det er anført mye som i realiteten gjelder lagmannsrettens konkrete bevisbedømmelse, som Høyesterett ikke kan prøve, skriver Høyesterett.