Høyesteretts ankeutvalg konkluderte mandag med at varetektsfengslingen av den tidligere polititoppen ikke er i strid med menneskerettighetene. Borgarting lagmannsrett forsto dessuten loven riktig da den avsa kjennelse på at Eirik Jensen (63) kan holdes varetektsfengslet fordi en løslatelse er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse, ifølge ankeutvalget.

Ankeutvalget kommer til at det ikke kreves bevis for at allmennhetens rettsfølelse rent faktisk blir krenket ved en eventuell løslatelse, og fastslår til slutt at lagdommerne som avgjorde fengslingssaken, ikke var inhabile.

Jensen hadde anket over både rettsanvendelsen og saksbehandlingen, men fikk ikke medhold på noe punkt.

Narkotika og korrupsjon

Den tidligere høyt betrodde polititjenestemannen ble 19. juni dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj, samt for i samme tiårsperiode å ha mottatt rundt 1,4 millioner kroner fra Gjermund Cappelen som betaling for at han holdt en beskyttende politihånd over Cappelens hasjvirksomhet.

LES OGSÅ: Eirik Jensen i nytt brev fra fengselet: – Mange vil vel hevde at jeg har fått som fortjent

Dagen etter avsa Oslo tingrett kjennelse på at Jensen skulle løslates. Det skjedde ikke. Borgarting lagmannsrett ga tre dager senere påtalemyndigheten medhold i anken, begrunnet fengslingskjennelsen på fire uker med at en løslatelse ville kunne krenke den allmenne rettsoppfatning – det vil si publikums tillit til og anerkjennelse av rettsvesenet.

Spesialenheten for politisaker har helt siden lagmannsretten leste opp domsslutningen gjort det klart at de ønsker å holde Jensen fengslet i påvente av en eventuell domsanke i Høyesterett.

Krevde seg løslatt

Ekspolitimannen hevder han er uriktig dømt og krevde seg løslatt i anken til Høyesterett, eventuelt at Høyesterett sender fengslingsspørsmålet tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

I fengslingsanken anførte forsvarer John Christian Elden at fengslingen var i strid med Menneskerettighetsdomstolens praksis og at lagmannsretten legger seg under kravet som stilles der til hva som kan regnes som krenkelse av folks rettsfølelse.

Det gjorde ikke nevneverdig inntrykk på høyesterettsdommerne at det var blitt gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Opinion hvor det framgikk at bare et mindretall av de spurte opplevde en eventuell løslatelse som krenkende for rettsfølelsen.

– Det vil stride mot den rettsstatstankegang som artikkel 6 nr. 1 (i menneskerettighetskonvensjonen, red.anm.) hviler på, dersom det i saker om fengsling av enkeltmennesker legges slik vekt på meningsmålinger, heter det i ankeutvalgets kjennelse.

Fakta om Eirik Jensen

Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.

28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj.

Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

Aktoratet la ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens forsvarer John Christian Elden ba om full frifinnelse.

Fredag 19. juni falt dommen i sal 250 i Oslo tinghus. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Dommen mot Jensen er anket til Høyesterett, som i ankebehandlingen skal ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort. Det er kjent at også Cappelen anker til Høyesterett.

Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt. Torsdag 16. juli ble han framstilt for forlenget fengsling i Oslo tingrett, og Spesialenheten for politisaker fikk medhold i begjæringen om åtte ukers varetekt. Jensen anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken. Han har anket kjennelsen til Høyesterett.

Jensen opplyste i fengslingsmøtet 16. juli at han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten og andre sentrale tjenestemenn til Riksadvokaten for grov uforstand i tjenesten. Blant disse er lederen for etterforskningsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i rettssaken.