Ja, denne overskriften hadde jeg aldri sett for meg at jeg skulle sette på et avisinnlegg om Hole kommune. Kommunen som i alle år har klart seg uten denne upopulære ekstraskatten.

Likevel, når man ser hva politikerne har foreslått vedtatt for 2016 og i økonomiplanen frem til 2019, så mener jeg innføring av eiendomsskatt i Hole vil medføre et aldri så lite eiendomsskattesjokk for kommunens eiere av bolig- og fritidsbolig.

Beregningsmåte

Årsaken til dette er måten politikerne har vedtatt at eiendomsskatten skal beregnes. I motsetning til Ringerike så har Hole (og Jevnaker) valgt å legge ligningsverdien til grunn, noe som er lett å forstå. Kommune slipper utgiftene til taksering (der ligningsverdien foreligger), og du kan innføre eiendomsskatten umiddelbart. Det som da styrer nivået på eiendomsskatten til den enkelte boligeier, blir boligens ligningsverdi, størrelsen på bunnfradraget og hvilken promille som skal legges til grunn.

Mens Jevnaker satte bunnfradraget til kr. 300.000,- valgte Hole å sette det til kr. 400.000,-. Forskjellen i bunnfradraget på kun kr. 100.000,- gjør at Holeværingen vil betale betydelig mye mer i eiendomsskatt siden boligprisene er så mye høyere i Hole enn Jevnaker.

Politikerne har valgt å begynne på 2 promille (det er maks av det loven tillater første året) og den skal økes trinnvis hvert år til 7 promille i 2019 (som er lovens maksimale sats).

I Ringerikes Blad 18.12 presenterte redaksjonen et eksempel med en bolig som har en million i ligningsverdi. Den vil få kr. 5.600,- i 2016 og vil for årene 2017, 2018 og 2019 bli på h.h.v. kr. 11.200, kr 16.800 og kr. 19.200,- i 2019.

Denne utviklingen t vil jeg nok tro vil oppfattes om et lite sjokk for de fleste. Trolig er dette tallet for lite siden en bruker ligningsverdien som grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Ligningsverdien justeres årlig ut fra utviklingen av boligprisene. Fortsetter boligprisene å stige, så blir ligningsverdien og eiendomsskatten høyere.

Motstander

Huseiernes Landsforbund er som kjent motstander av eiendomsskatt siden skatten har en innretning hvor den kun tar hensyn til boligens verdi, og ikke justeres i forhold til gjeld og eiers inntekt. De som da rammes hardest er unge i etableringsfasen med mye gjeld og eldre med lav inntekt. Noe som gjør eiendomsskatten usosial.

Det er mulig at Hole kommunes vanskelige økonomiske situasjon tilsier at de ikke har noe annet valg enn å innføre eiendomsskatt med maks opptrapping frem til 2019. Men de ønsker faktisk å gjøre Hole til en av kommunene med aller høyest eiendomsskatt i hele Norge.

I stedet for å orientere om fremtidens eiendomsskattesjokk så opplever jeg at man heller har «solgt inn» eiendomsskatten som et mindre beløp som skal kreves inn og prøvd å omdefinere skatten ved å kalle den serviceavgift.

Avvikles?

Akkurat som det endrer på realitetene. Riktignok har kommunen sagt at skatten skal avvikles om fire år og man må bare stille sin lit til at det faktisk skjer.

Realiteten er dessverre ofte en annen. De fleste kommuner som innfører eiendomsskatt sliter med å avvikle skatten.

Årsaken er enkel. Eiendomsskatten går til drift av kommunens aktiviteter, og skal den fjernes så må man kutte i disse aktivitetene. Prosessen og den sterke motstand mot kutt i aktivitetene i Hole viser hvor vanskelig det er å få gjennomført.

Slik beregner du

For deg som eier din egen bolig eller fritidseiendom i Hole og som lurer på hvor mye du må regne med å betale i eiendomsskatt, så gjør du følgende:

Du tar ligningsverdien på din bolig (den finner du i selvangivelsen). Så multipliserer du den opp med fire. Deretter tar du denne summen og ganger med 0.8. Summen du da får trekker du fra bunnfradraget på kr. 400.000,- Så multipliserer du summen du får med 0.2% første året som trappes oppover til 0.7% i 2019.

Talleksempel fra Ringerikes Blad 18.12 : Ligningsverdi 1.000.000 x 4 = kr. 4.000.000,- x 0.8= kr 3.200.000,- minus kr. 400.000,- = kr. 2.800.000,- x 0.2-0.7% = kr. 5.600,- i 2016 som økes til kr.19.200,- i 2019.

Dette var ikke akkurat noe hyggelig leserinnlegg fra Huseiernes Landsforbund Buskerud Nord til Holeværingene nå rett før jul.

Men vår oppgave er å være «vaktbikkje» og si ifra når politikerne velger å skattlegge innbyggernes hjem uten å være tydelig på omfang og konsekvenser det får for boligeierne. Så er det til syvende og sist lov for politikerne å endre/justere sine standpunkter i årene fremover.