Tilsyn med den lokale eiendomsmegleren avdekket flere brudd på foretakets plikter etter hvitvaskingsregelverket, melder Finanstilsynet. Bruddene er knyttet til risikovurdering og rutiner.

Tilsynet avdekket også en rekke brudd på regelverket i oppdragsgjennomføringen, står det i rapporten som ble offentliggjort mandag.

– Tar det på største alvor

Gebyret på 250.000 kroner er ilagt for brudd på åtte paragrafer i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, framgår det av rapporten.

Bedriften hadde verken identifisert eller vurdert risikoen for å bli brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering, mener Finanstilsynet.

– Vi tar denne rapporten på største alvor. Det er avdekket at våre risikovurderinger og rutiner ikke er i henhold til hvitvaskingsregelverket som vi skal etterleve, sier daglig leder Thomas Rustad i Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland til Ringerikes Blad.

Han er nøye med å understreke at det ikke er avdekket konkrete tilfeller av hvitvasking.

– Det er viktig å få fram at dette ikke har gått ut over noen. Det er våre rutiner som det er funnet svakheter i, og det skal vi selvfølgelig få rettet opp.

Finanstilsynet skriver i rapporten at bedriften har hatt mangelfulle risikovurderinger, rutiner og internkontroll, og har sviktet ved gjennomføringen av kundetiltak i enkeltsaker.

De anser foretakets overtredelser knyttet til risikovurdering, rutiner og oppdragsgjennomføring å være grove.

Tilsynet mener at overtredelsene skyldes uaktsomhet, og at brudd kunne vært unngått dersom bedriften hadde viet etterlevelsen av dette regelverket tilstrekkelig oppmerksomhet, påpekes det.

Utdrag fra rapporten

Det må forventes at foretak som driver eiendomsmegling, setter seg inn i regelverket som virksomheten er underlagt, og at arbeidet med etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket gis nødvendig oppmerksomhet og tilførsel av ressurser. Finanstilsynet har over tid påpekt viktigheten av foretakenes innsats på antihvitvaskingsområdet, og at foretakene gir feltet tilstrekkelig prioritet.

Finanstilsynet anser at overtredelsene skyldes uaktsomhet, og at brudd kunne vært unngått dersom foretaket hadde viet etterlevelsen av dette regelverket tilstrekkelig oppmerksomhet.

På grunnlag av de alvorlige lovbruddene som er avdekket, og med henvisning til praksis på området, mener Finanstilsynet at foretaket bør ilegges et overtredelsesgebyr. Tatt i betraktning overtrelsenes art og omfang, samt foretakets skyld og økonomisk evne, og at foretaket anses å ha hatt besparelser i form av lavere kostnad til å etterleve regelverket, mener Finanstilsynet gebyret skal settes til 250.000 kroner.

Kilde: Tilsynsrapport fra Finanstilsynet

– Har vært svakheter

– Hvorfor har dere ikke hatt disse rutinene på plass?

– Det har vært svakheter i vår overordnede risikovurdering. Det gir dessverre en del følgefeil, som også har gjort at rutinene våre ikke har vært gode nok, svarer Rustad.

Han sier at de allerede har startet jobben med å skjerpe rutinene.

– Har dere gjort konkrete grep?

– Tilsynet er basert på saker helt tilbake til 2018. Nå har vi bedre tekniske løsninger og mer automatiske kontroller i systemet vårt enn vi hadde tidligere. Så en del ting er forbedret. Og så er det noe i det overordnede rammeverket som må tilpasses.

Tilsynsrapporten ble sendt til Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland 15. november. Det er ikke aktuelt å klage på vedtaket.

– Vi tar både bemerkningene og gebyret til etterretning. Fokuset vårt nå er å tilpasse oss de kravene som stilles, sier Rustad.

Tilsynet ble gjort i mars og april i år. Eiendomsmegleren er gitt frist til 1. juni 2022 med å redegjøre for og dokumentere status i arbeidet.

Flere har fått bot

Finanstilsynet publiserte to likelydende vedtak 29. november. Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren har også fått tilsvarende overtredelsesgebyr på 250.000 kroner.

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren har kontorer på Hemsedal, Gol, Flå, Nesbyen, Ål, Geilo, Fagernes og Beitostølen.

Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland

Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland eies av Sparebank 1 Ringerike Hadeland (94,14 %) og Sparebank 1 Hallingdal Valdres.

Selskapet hadde 71,7 millioner kroner i driftsinntekter i 2020 og et resultat før skatt på 10,41 millioner kroner.

Ifølge Finanstilsynets rapport hadde selskapet 23 årsverk ved utgangen av 2020, og formidlet eiendomsverdi var på 3,3 milliarder kroner dette året.