Går det slik Rådmannen i Ringerike vil, forsvinner den resterende delen av Eggemoen som friluftsområde. En gjennomføring av planene for Eggemoen Vest, som nå har vært ute på høring, innebærer at den siste delen av Eggemoen sør for den gamle jernbanen er tapt som friluftsområde om få år. Dette er trist for oss som er brukere av dette fantastiske området.

Bygges ned på kort tid

Foreslått områdereguleringsplan betyr at den vestre delen av Eggemoen bygges ned til næring. Sammen med Forsvarets eksisterende og nye planer, Tronrud sin allerede vedtatte plan og planen for ny E 16 nord på moen er dette kroken på døra for friluftsområdet Eggemoen.

Samtidig med høringsfristen til områdereguleringsplanen, er det også høringsfrist for innspill til kommuneplanens arealdel. I tilfellet Eggemoen Vest omfatter planområdet en utbygging på snaue 500 daa av friluftsområdet på Eggemoen.

Likevel behandles plansaken utenom kommuneplanens arealdel.

Det er underlig at det legges opp til en bit for bit arealplanlegging av arealer av så stor allmenn viktighet og at saken dermed ikke utsettes for den samme helhetlige vurdering som andre arealinnspill.

Les også

Friluftsliv, trivsel og folkehelse | Mary Blikken Gravdahl

Hva betyr tusenvis av brukere?

Vi har hatt gleden av å bruke Eggemoen til friluftsliv og idrett i 40 år. Det er et fantastisk friluftsområde for et stort antall mennesker. I konsekvensutredningen til områdereguleringsplanen kommer det klart fram hvilke negative konsekvenser planen vil ha for friluftsliv og naturmangfold.

Likevel er det hverken i utredningen eller i kommunens saksutredning gjort noen samlet vurdering av hva nedbyggingen av Eggemoen betyr for friluftsliv, idrett og folkehelse for området og for distriktet som sådann. Tvert imot står det i saksutredningen at «planforslaget har ubetydelig konsekvens for folkehelse». Det vitner om liten forståelse for hva friluftsliv og idrett betyr.

Les også

Forsvinner Eggemoen som rekreasjonsområde? | Geir Dahl

Hvor mye friluftsområder skal bygges ned?

Ringerike kommune ønsker sterk vekst. Når vei og bane er på plass legges det opp til at mange mennesker skal flytte hit. Noe av det mest spesielle med Ringerike er grusmoene rundt Hønefoss. Her er store arealer allerede avsatt til næring og massetak. Samtidig er de viktige friluftsområder.

Vi lurer derfor på om kommunen har er arealregnskap som viser det samlede behovet for næringsareal? Gjør kommunen en helhetlig vurdering av bruk av eksisterende industriarealer før kommunen legger nye natur- og friluftsområder ut til industriformål? Det paradoksale er at kommunen legger opp til at moene i stor grad er nedbygd før den forventede veksten med mange nye friluftsbrukere har kommet i gang.

Sløser med arealene

I en verden der klima og nedbygging av natur er de store miljøutfordringene, er det å forvente at også næringslivet får krav om å rasjonalisere arealbruken. Vi tror i utgangspunktet at næringslivet er opptatt av fotavtrykk og bærekraft. Likevel legges det opp til at moene rundt Hønefoss bygges ned på historisk kort tid, uten at det ser ut til å være noen samlet strategi på hva som skal bli igjen av friluftsområder.

I samfunnet ellers er det helt vanlig å utarbeide arealregnskap når større arealinngrep planlegges. Når skog gjøres om til næringsarealer, gir det også et svært negativt klimaregnskap. Det er vanskelig å finne slike vurderinger i kommunens saksutredning. Tvert i mot ser vi at friluftsliv og idrett nesten alltid taper kampen om arealene på Ringerike.

Vi har stor forståelse for at næringslivet trenger arealer og det er allerede store arealer avsatt til næringsformål på Ringerike. Samtidig, og med bakgrunn i de siste års økende vekt på folkehelse, enda mer bruk av nærfriluftsområdene rundt byen i Corona-perioden og kommunens ønske om stor framtidig vekst, bør grusmoenes betydning for friluftslivsbrukere ivaretas på en helt annen måte enn hittil. Vi tror at bruken og attraktiviteten av moene til friluftsliv og idrett vil øke proporsjonalt med folkeveksten.

Ikke bærekraftig

Nedbyggingen av Eggemoen samt mange av de andre moene rundt Hønefoss skjer innenfor en svært kort historisk periode. Det frarøver både dagens brukere, nye innbyggere og framtidige generasjoner av brukere friluftsområder av stor kvalitet. Det er forvente at kommunen tar alle som bruker disse flotte friluftsområdene mer på alvor enn det som er gjort hittil.