Vil ha vei og bane over Helgelandsmoen

Artikkelen er over 5 år gammel

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16.

DEL

Hva mener du om avgjørelsen? Si din mening i kommentarfeltet!

LES ORDFØRERNES REAKSJONER: – Hovedsaken er at Ringeriksbanen og ny E16 realiseres

Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

Kryssing av Kroksund

Jernbanen anbefales å krysse Kroksund med stasjon på Sundvollen ved dagens båthavn og på bru over ved Sundøya rett sør for dagens E16.

Den nye vegen anbefales å krysse over fjorden lengre sørvest i Kroksund på en bru i slak kurve.

Det foreslås også en rundt tre kilometer lang tunnel gjennom Hole, fra Gjesvalåsen til Kjellerberget. Dermed har holeværingene langt på vei fått gjennom sine ønsker.

Hønefoss

Den nye E16 skal føres fram til dagens kryss mellom E16 og riksvei 7 på Ve. Ringeriksbanen anbefales ført inn til eksisterende stasjon i Hønefoss.

Samtidig kan det legges til rette for at fjerntog mot Bergen kan kjøre direkte vestover uten å måtte kjøre innom dagens stasjon. Hovedgrepet er å få til en mest mulig sentralt plassert stasjon for å legge til rette for videre byutvikling i Hønefoss. Dagens stasjon er derfor vurdert å være den beste løsningen. Dette kan kombineres med en stasjon for fjerntogene mot Bergen vest for Hønefoss .

Kostnadene for både dobbeltsporet bane og firefelts veg på strekningen er anslått til om lag 26 milliarder kroner.

En politisk behandling vil avklare videre arbeid med Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.

Videoen i toppen av artikkelen er i dag publisert av Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Last ned hele rapporten her. (pdf)

Bakgrunn

Rapporten er laget av Jernbaneverket og Statens vegvesen i samarbeid. Hensikten har vært å planlegge E16 og Ringeriksbanen sammen og kunne legge disse i samme trase mellom Rørvik og Hønefoss.

De tre alternative traseene har vært Monserudlinjen, (som går nærmest Hønefoss) med Hvervenmoen som stasjonsplassering, Helgelandsmolinjen og Busundlinjen som har både en stasjon i Tolpinrud-området og dagens stasjon i sentrum som muligheter.

Alle traseene går gjennom konfliktområder og har vært gjenstand for flere innsigelser. Litt forenklet sagt kommer Monserudlinjen mest i konflikt med dyrket mark og kulturlandskap. Mens de to andre linjene har utfordringer i forhold til våtmarksområder. Det skal også plasseres en jernbanestasjon i Hole.

Målet er byggestart for Ringeriksbanen i 2019, og det var blant annet for å nå dette målet at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) krevde at Jernbaneverket og Statens vegvesen skulle planlegge sammen og få fortgang på planleggingen.

Regjering og Stortinget skal til slutt ta avgjørelsen om trasevalget. Fordi det er så mange innsigelser til planene har kommunene gått inn for at det skulle bli statlig reguleringsplan.

LES SAKENE RINGERIKES BLAD HAR PUBLISERT I OPPKJØRINGEN TIL RAPPORTEN:

LES OGSÅ MER PÅ DENNE SAMLESIDEN.

Artikkeltags