E16/Ringeriksbanen gjør store naturinnhugg: – Verner nye områder

Dagens vernevedtak er på 11.191 dekar, av dette er omtrent 2.618 dekar landareal. 709 dekar av det nye reservatet er vernet som økologisk kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av Ringeriksbanen og ny E16.