Gå til sidens hovedinnhold

Dronninggårdens neste steg? | Rolf Novsett

– De aktuelle aktørene må nå snakke sammen, samordne sine interesser og ressurser, skriver Rolf Novsett.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I leserinnlegget «Hvorfor har vi behov for høyblokker med seks etasjer på Sundvollen», er jeg spesielt opptatt av Hole kommune som samfunnsutvikler. Mens Hole kommune som demokratisk enhet, ble tatt opp i innlegget «Helhetlig – samordnet utbygging på Sundvollen».

I dette innlegget vil jeg gå inn på Hole kommune som myndighetsutøver.

«Detaljplan for Dronninggården» ble behandlet av kommunestyret i Hole 2. november 2020. Her forelå en omfattende planbeskrivelse, et eget plankart og spesifikke planbestemmelser.

Fem bygninger

Prosjektet var ute til høring i juli/august 2020. Mottatte merknader/innsigelser med forvaltningens kommentarer fulgte saksframlegget. Her framgår at:

Utbyggerne av Dronninggård ønsker å føre opp fem bygninger innenfor planområdet med opptil seks etasjer og til sammen ca. 72 boenheter. Hensikten er å legge til rette for økt fortetting i Sundvollen-området, i tråd med regionale føringer og retningslinjer for areal- og transportbruk, samt kommunens eget planverk.

Les også

Sundvollen – et funksjonelt trafikk-knutepunkt? | Rolf Novsett

Kommuneplanen 2018-30, legger opp til en vekst i kommunen på inntil 2 prosent pr. år fram til 2030 med vekt på utbygging i Sundvollen.

Bane NOR viser i sin høringsuttalelse i 2017 til at det er ønskelig med høy utnyttelsesgrad i Dronninggården.

Statens reguleringsplan for Ringeriksbanen, peker på Sundvollen som stasjonsområde og som et funksjonelt trafikk-knutepunkt. Staten forventer økt befolkningsvekst i Hole og økte muligheter for næringsutvikling som følge av FRE16. Staten viser til et potensial for 5–6000 nye bosatte med gangvei til Sundvollen stasjon. Reguleringsplanen legger opp til tre nye rundkjøringer – en ved Tyriheim, en i Sundvollen krysset og en ved Sundvollen stasjon.

Tilfredsstillende kapasitet

Statens vegvesen viser til at «før det er tilfredsstillende kapasitet i tilknytning(er) til E16 kan det ikke gis noen igangsettingstillatelse. Det er ikke tilstrekkelig at det foreligger planer om dette. Planene må også være gjennomført eller i tilstrekkelig grad igangsatt».

I Kommunedelplanen for Sundvollen framgår at tomta som Dronninggården skal bygges på, ligger inntil området avsatt til sentrumsområde.

Forvaltningen viser til at hvis kommunestyret vedtok å redusere alle blokkene i Dronninggård med en etasje så ville det ikke ville utløse ny høringsrunde.

I høringen i 2020 deltok også 263 av kommunens innbyggere i underskriftskampanjen «NEI til Dronninggård på Sundvollen i Hole».

Ordfører Syver Leivestad ba kommunestyret ta stilling til underskriftskampanjen før Dronninggården ble behandlet. Resultatet ble at Kommunestyret ikke ønsket å stoppe utbyggingen.

Protestene var en suksess

Flere vil mene at protesten derved var mislykket. Jeg mener den var en suksess. Innbyggerne fikk presentert sitt syn før Dronninggården ble realitetsbehandlet. Protesten ble derved et bakteppe for innleggene, debatten og de forslagene som ble framsatt.

En rekke av de forholdene som lå bak protesten ble derved tatt til følge i kommunestyrets vedtak.

Nabo-klager ble hørt, må kutte høyden på boligblokker: – Aktuelt å utsette prosjektet

Kommunedirektøren foreslo å avslutte merknadsbehandlingen og at de mottatte innspillene samme utbyggernes kommentarer ble tatt til orientering.

Videre at kommunestyret fulgte Plan- og miljøutvalget anbefaling om å vedta detaljplan for Dronninggård i tråd med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 23.09.20 og at den høyeste blokken mot nord ble redusert med en etasje og at prosjektet skal være i ett byggetrinn.

Ordfører Syver Leivestad foreslo at kommunestyret ikke skulle votere over Plan- og miljøutvalgets sin innstilling. Kommunestyret sluttet seg til dette.

Forslag falt

Arbeiderpartiet og sosialistisk venstreparti sluttet seg til kommunedirektørens forslag til vedtak, men dette forslag falt med 8 (Ap, SV, MDG) mot 15 stemmer.

Munnkurv er aldri en god løsning | Øyvind Lien

Senterpartiet foreslo «at det bygges 5 blokker med 4. Blokkene settes opp i ett byggetrinn og etter at det foreligger bevilgninger vedr. FRE16». Senterpartiets forslag falt med 19 mot 4 (Sp) stemmer. Høyre var opptatt av å begrense byggehøydene på alle de fem aktuelle blokkene.

Høyre foreslo på den bakgrunn eksakte koter for mønehøyder og gesimshøyder som hver enkelt blokk ikke måtte overstige på noe punkt av fasadene. Forslaget innebærer at alle blokkene må reduseres med 1 etasje, til maks 5 boligetasjer med samlet 55–60 boenheter. Videre utbygging i ett byggetrinn og at det ble aktuelt med flere høringer i saken.

Høyres forslag vil medføre at byggene må tilpasses bedre både i terrenget og til eksisterende bebyggelse, og med et bedre visuelt inntrykk sett vestfra.

Høyres forslag ble vedtatt med 15 mot 8 (Ap, Sv, Mdg) stemmer.

Ivaretar beboerne

Det innebærer at kommunestyret har vedtatt en ny reguleringsplan for området og bestemmelser som gir utbyggerne et eksakt grunnlag for å fremme byggesak overfor kommunen. Bestemmelser som gir et entydig grunnlag for forvaltningens vurdering og godkjenning av en aktuell byggesak.

Et vedtak som ivaretar beboerne på Sundvollen på en tilfredsstillende måte.

Kommunen har nå gjort det den kan, som myndighetsutøver, i denne saken. Men nei, så enkelt var det ikke.

Statens vegvesens og Bane Nors innsigelser knyttet til Kommunedelplanen for Sundvollen viser at de har sprikende interesser. Det kan ha sammenheng med at begge er engstelige for å bli sittende med regningen for det nye vegsystemet. Vegløsninger som må gjennomføres før annen utbygging kan skje.

De aktuelle aktørene må nå snakke sammen, samordne sine interesser og ressurser. «Å fortsatt stikke hodet i sanden» går ikke lenger. Nå må vi komme videre.

Kommentarer til denne saken