Dette er forskriften om korona-forebygging i Jevnaker

DEL

Denne forskriften ble vedtatt 10. november 2020:

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Jevnaker kommune 10. november 2020 med hjemmel i lov

5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1

§ 1. Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Det er påbud om bruk av munnbind i kollektivreiser/offentlig transport der ikke en meters avstand kan overholdes. Påbudet gjelder ikke barn under 12 år, skoleskyss i barne- og ungdomsskolen, eller personer som av andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det er påbud om bruk av munnbind i taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


§ 2. Forbud mot arrangementer innendørs med mer enn 50 deltakere uten fastmonterte sitteplasser

Det er forbud mot offentlige arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fastmonterte seteplasser.

Det er forbud mot mer enn 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. Ved begravelser kan antallet deltakere ikke overstige 50.

Det er forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes. Det er unntak for etablerte kohorter for barn i barnehage og skole. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander. Eksempelvis barn med skilte foreldre.


§ 3. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Jevnaker kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet. Serverings- og skjenkesteder kan ikke skjenke alkohol etter klokken 22.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha system for registrering av kontaktopplysninger.

Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn sporing av Covid-19 smitte. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19 smitte.

Det er frivillig for gjestene å registrere seg, og det er ikke anledning til avvise gjester som ikke ønsker og registreres.

Jevnaker kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.


§ 4. Kulturelle severdigheter og forsamlinger

Det er påbud om bruk av munnbind på alle offentlige steder der en meters avstand ikke kan overholdes, inkludert butikker, museer og spisesteder, og lignende.


§ 5. Idrett og treningsarenaer m.m., kor og korps

Det er påbud om stans i breddeidrett, kor og korps for voksne i 30 dager fra og med 10.11.2020

Det er påbud om stans i breddeidrett, kor og korps for barn og unge under 20 år i 14 dager fra og med 10.11.2020. Kamper, cuper, turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke i 30 dager fra forskriftenes iverksettelse.

Det er påbud om å stenge treningssentre uten fysisk bemanning.

Svømmehallen holdes stengt i 30 dager for voksne fra og med 10.11.2020. Svømmehallen åpnes i opplæringsøyemed for skolene fra og med 24.11.20.


§ 6. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Inntil videre skal arbeidsgivere i Jevnaker kommune tilrettelegge for at ansatte bosatt i Oslo og nabokommuner jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Det oppfordres til at bosatte i Jevnaker unngår jobbreiser der hvor arbeidsgiver har tilrettelagt for hjemmekontor.

Arbeidet må organiseres slik at man i så stor grad som mulig unngår å belaste kollektivtransport.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.


§ 7. Ansvar

Jevnaker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.


§ 8. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til og med 09.12.2020

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.