Vi er alle glad i Hole-bygda vår. Vi er omgitt av vakker natur; skog og fjorder, der både innbyggere og besøkende ferdes til alle årstider. Vår matjord er blant Norges beste.

Vi har kulturminner vi er stolte av. Vi har næringsliv som skaper verdier, og vi har frivillige lag og foreninger som gir kommunen et livskraftig kultur- og idrettsliv. Dette er kvaliteter som gjør Hole attraktiv og som vi vil beholde, men hvor ønsker vi å ta Hole kommune i fremtiden?

Hva vil vi i Hole – bygd eller by?

Vi kan konstatere at flere politiske partier har drevet med det vi kaller «påvirkningsarbeid» i planleggingen og igangsettingen av boligprosjekter. Mange innbyggere har henvendt seg til Hole Senterparti og stilt spørsmål ved denne «påvirkningsmetodikken» som synes godt både på Herredshuset og ut på bygda.

Det kan virke som om noen både på politisk og administrativt nivå, i sin «jakt på det gode liv» er drevet av en visjon som samsvarer dårlig med innbyggernes interesser og ønsker om hvordan utviklingen skal styres. Nå lanseres det gjennom Ringerikes Blad enda flere boligprosjekter.

Les også

Forutsigbarhet som politisk virkemiddel: – Ingen som bor i Hole, skal føle utrygghet knyttet til bosted

Er vi rigget til å møte en høy befolkningsvekst?

Blant de viktigste spørsmål vi alle bør stille oss er: Er kommunens økonomi og helse-, omsorgs- og oppveksttjenester rigget til å møte befolkningsvekst som store boligprosjekter fører med seg? Hvilke virkning vil slike prosjekter ha på vårt miljø, skatter og avgifter for den vanlige innbygger?

Hvis svaret på disse spørsmålene er positivt, noe jeg sterkt betviler, vil vi så at Hole kommune skal utvikles som et bysentra? Hvem er egentlig den som setter utviklingsrammene for vår fremtid – er det politikerne, administrasjonen, boligutbyggerne eller innbyggerne?

Les også

Innbyggerne først! – Det er innbyggernes interesser og trygghet som vil være vår første prioritet

Negativ styringskultur i Hole må rettes opp

Hole Senterparti er ikke imot utbygging generelt. Men vi kan ikke sitte og se på en boligbyggingsmaraton som eskalerer i ambisjoner og tempo, satt av utbyggere, politikere og byråkrater.

Vi vil jobbe for å snu det vi mener har utviklet seg til å bli en negativ styringskultur som har tatt overhånd i planleggingen av boligprosjekter i Hole kommune.

Innbyggerne først!

Øverst i programmet til Hole Senterparti kan man lese: «Innbyggerne først!» Denne setningen har et innhold og betydning for oss, og den vil også være styrende i vår politikk fremover. Det er innbyggerne i Hole kommune som skal «eie» sin egen fremtid. Ikke noe politisk parti, byråkrater eller utbyggere.