Tillitsvalgte fra Senterpartiet har ved flere anledninger skrevet leserinnlegg i Ringerikes Blad hvor de mener at det er viktig å oppløse Viken.

De fremholder at Viken er for stort geografisk og at det blir udemokratisk. Og finansminister Vedum følger opp og sier at Staten vil ta alle kostnadene ved å splitte opp fylkene igjen.

LES OGSÅ: Viken fylkeskommune - en virkelighetsoppdatering | Lise Bye Jøntvedt

Og hva blir bedre?

Det Senterpartiet i sin «argumentasjon» ser helt bort i fra er oppgavene som skal løses. Hvorfor er fylket til, og hva skal de gjøre for oss innbyggere?

Fylkeskommunens oppgaver er knyttet til videregående skoler, samferdsel og kollektivtrafikk, fylkesveiene, tannhelse, kultur for å nevne noe. Blir dette bedre hvis oppgavene løses i mindre enheter?

Blir valgmulighetene for elevene i videregående skoler bedre hvis skoleeier blir en mindre fylkeskommune? Blir veiforvaltningen i seg selv bedre? Hadde det ikke vært en fordel for kollektivtrafikken på Østlandet om man hadde ett felles billettsystem, og ikke ulike billettløsninger bare man skal krysse en fylkesgrense? Blir tannhelsetilbudet bedre, bare fordi fylkene blir mindre?

Høyre er prinsipielt for bare to forvaltningsnivåer i Norge, staten og kommunene. Dette er det ikke flertall for pr i dag, derfor blir vår oppgave å finne løsninger som sikrer best mulig bruk av samfunnets ressurser for å gi best mulig tilbud til innbyggerne, oss.

Viken er det 6. største fylket i Norge. Hvorledes dette er udemokratisk er det visst først og fremst Senterpartiet som skjønner. Viken er faktisk mindre enn gamle Oppland fylke.

Er det noen som har klaget over dårligere tjenester etter at fylkene ble større?

Det vil koste dyrt

For Viken kan kostnadene med å splitte fylket beløpe seg til – i verste fall – 440 millioner kroner i engangsutgifter. Disse midlene vil finansminister Vedum finne rom for i dine og mine skattepenger.

Men hva med økningen i driftskostnader? Gamle Buskerud og gamle Østfold vil hvert år forventes å gå med et stort driftsunderskudd i en periode på 5-10 år etter en oppsplitting.

Les også

Demokrati - Viken oppløses | Sigrid S. Ilsøy

Når man skrur tilbake rasjonaliseringspotensialet som er i Viken i dag, må disse midlene tas fra tjenesteytingen i fylkene. Vi som skatteytere må altså betale for mer byråkrati og få dårligere tjenester.

Basert på følelser

Debatten om oppsplitting har i det vesentlige vært ført med argumenter basert følelser for de tidligere fylkene.

Om den samme innsatsen hadde vært bruk på å fremsnakke løsningene som er, og kan komme i Viken, kunne flere oppgaver funnet bedre løsninger for alle innbyggere i Viken.

Les også

Drammen igjen, nei takk | Ivar Gunnar Lia

Senterpartiets engasjement for løsninger som baserer seg på reversering, topper seg i debatten omkring oppløsningen av Viken, der Senterpartiets våpendragere kjemper ufortrødent videre for å beskytte Danskekongens inndeling av Norge for å drive inn sin skatt og forvalte sine prester.

Og vi har også sett at det Drammens-dominerte Buskerud Arbeiderparti har stemt for å bevare makten i Drammen.

Bør beholde Viken

Høyre kjemper for vår alles mulighet til bedre tjenester for dagens og fremtidens innbyggere, i det som er valgt av vårt storting til å være Viken fylkeskommune.

27. januar skal Ringerike kommunestyre gi sin anbefaling om Vikens fremtid. Vi oppfordrer kommunestyret til å stemme for å beholde Viken fylkeskommune.