Øren gård og Bølgen gård registrerer at Otto Vaule Olsen har skrevet leserinnlegg om sin planlagte utbygging på Harehaugen og den private ekspropriasjonssaken han har anlagt mot oss som grunneiere.

Vi reagerer på at Vaule Olsen får prosedere saken i avisen på sin egen subjektive og selektive måte.

Historien er etter vår oppfatning en annen enn den Vaule Olsen presenterer.

LES OGSÅ; Otto vil bygge 25 nye boliger: – Katten er sluppet ut av sekken

Komplisert saksforhold

Saksforholdet er komplisert, og til behandling i Miljødirektoratet.

Kommunen har ikke godkjent ekspropriasjonen, slik Vaule Olsen hevder. Vi ønsker ikke å prosedere saken her, men synes det er på sin plass med en presisering av enkelte sider av saken.

Slike ledninger som Vaule Olsen og Skogmo krever å få framføre, vil via byggeforbud begrense muligheten til å utnytte de arealene de føres over.

Arealer står i veien

Arealene som «står i veien» for Vaule Olsens planer, er ca. 32 mål tilhørende Øren gård (som i motsetning til Vaule Olsens planområde er utbyggingsområde i henhold til kommuneplan) og 6,85 mål tilhørende Bølgen gård.

Les også

Otto vil ikke det | Otto Vaule Olsen

Dette er arealer som – i motsetning til Harehaugen – ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende boligfeltet Lostajet.

Det er utbygging av disse områdene, som for øvrig også ligger nær kommunal infrastruktur, og dermed krever få naturinngrep, som ville gi et naturlig utbyggingsmønster i bygda.

Naturlig fortetting

Som grunneiere og bosatte i bygda ønsker vi en naturlig fortetting, og ikke forsert utbygging av naturområder som Harehaugen.

Det var kommunen som anla det eksisterende boligfeltet der det ligger på 1980-tallet, og vi ville tro at også offentlige hensyn tilsa at videre fortetting burde ta utgangspunkt i dette.

Vaule Olsens meget målrettede framferd mot egen utbygging, er etter vår oppfatning «feil rekkefølge» når det gjelder utvikling av bygda. I tillegg vil hans initiativ forringe verdier som er sårt tiltrengt for å ta vare på gårdene som del av kulturmiljøet i området.

Har bedt om oppstartmøte

Vaule Olsen må dessuten gjerne hevde at han ikke har til hensikt å bygge noe som helst nesten, men har tross alt har bedt om oppstartsmøte for mulig utbygging av 25 boenheter.

Han har også tidligere tatt initiativer overfor kommunen med ønske om utbygging av et tosifret antall enheter på Harehaugen.

Han eier og driver boligutviklingsselskapet Tyrihus AS, og er i ekspropriasjonssaken kompanjong med deleier og ansatt i Mesterbygg Ringerike AS, Erik Skogmo.

Økonomisk gevinst

Vi har antatt at ønske om en større utbygging, og dertil hørende økonomisk gevinst, var bakgrunnen for den usedvanlig lave terskelen for å tvinge sin vilje gjennom via privat ekspropriasjon, og det er der – med det siste planinitiativet – vi mener at katta nå er sluppet ut av sekken.

Hva gjelder prosessen fram mot anleggelsen av ekspropriasjonssaken, er det mye som kunne vært sagt. Det har vært forhandlinger, ja – som grunneiere og naboer har man ønsket å kunne komme i møte hvis mulig.

Privat ekspropriasjon

Da ingen akseptable løsninger ble presentert, førte forhandlingene ikke fram – og løsningen for Vaule Olsen og Skogmo ble i stedet en privat ekspropriasjonssak.

Vi kjenner oss ikke igjen i det som presenteres som raushet fra den annen side – derunder har det ikke vært tilbudt noen som helst kompensasjon til grunneierne – men heller en viss manøvrering.