Fire av de nye humpene er på fylkesvei 2854, mens den siste er noen meter inn på veien fra Moskummen til Røyse skole. Samtlige er lagt i 40-soner, og i forbindelse med kryss.

– Humpene vil bli skiltet og merket ordentlig i løpet av kort tid, sier Richard Samuelsen i Hole kommune.

– Dette handler om bedre sikkerhet rundt kryssene. Initiativet til dette kom fra Viken fylkeskommune, forteller han.

De nye humpene finner du på følgende steder: En ved Helgelandsmoen, to ved Soria Moria/Svensrud, og to ved Moskummen, der fylkesveien møter veien til Røyse skole. Ved Moskummen er en av humpene på fylkesvei, og en på kommunal vei.

LES OGSÅ: Frida (43) og Ina (45) fortviler over råkjøring forbi boligfeltet: – Det er klart mange føler det er skummelt her

– Glade for tiltak

Samuelsen er klar over at det etter hvert har blitt mange humper i området. Tar vi med Vik sentrum, er det så mange som 40 humper bare på fylkesveiene på Røyse. Og da er ikke humpene på kommunale veier, som ved Røyse skole og Svensrud, regnet med.

– Det er ikke heldig at vi er nødt til å ha så mange humper, konstaterer Samuelsen. Men når svært mange av trafikantene holder for høy fart, må det tiltak til.

– Vi synes det er veldig bra at det nå er gjort grep for å bedre sikkerheten til de myke trafikantene, sier han.

LES OGSÅ: Sist uke skjedde det igjen: Nå kan det bli 40-grense i ulykkessvingen

Må ha fysiske hindre

Rune Myhre i Viken fylkeskommune forteller at de fem nye humpene er laget på det han betegner som vanskelige punkter trafikkmessig.

– Ja, det er veldig mange humper i området. Men det er konsekvensen av at folk ikke respekterer fartsgrensene: Da må det lages fysiske hindre, sier han.

Myhre bekrefter at så å si alle humpene i området er lagt i soner med 30- eller 40-grense.

– I tillegg til fartshumpene lages det også et opphøyd venteareal i forbindelse med en busslomme i nærheten av Svensrud, legger han til.

LES OGSÅ: Nesten ingen bryr seg om 30-skiltene: Se sjokk-tallene fra sideveiene

Her er alle fartshumpene på fylkesveiene på Røyse og ved Vik. Humper på kommunale veier er ikke tatt med:

17 prosent færre ulykker

Myhre sier at fartshumper ikke er eneste virkemiddel man har for å senke farten. Innsnevringer av veien kan også være et aktuelt virkemiddel. Dette er for eksempel vanlig å bruke i Sverige og Danmark.

Ifølge Statens vegvesens trafikksikkerhetshåndbok viser studier at fartshumper i gjennomsnitt gir en reduksjon i ulykker på 17 prosent.

– For fotgjenger- og sykkelulykker ser virkningen ut til å være mindre gunstig, står det der.

For andre tiltak, slik som innsnevringer, er det ikke tallgrunnlag nok til å si noe om effekten.

LES OGSÅ: Naboene samlet underskrifter for å få humper: Ønsket kan bli oppfylt

Utforming av humper

Trafikksikkerhetshåndboken forteller at humper i Norge skal «utformes slik at 85 prosent av førerne av lettere kjøretøy kjører ved eller under fartsgrensen, og at moderate overskridelser av fartsgrensen ikke medfører fare for at føreren mister kontroll over kjøretøyet, eller for skader på kjøretøyet».

– Mange humper er likevel utformet slik at det er svært ubehagelig, og potensielt skadelig for bilen, å kjøre fortere enn 20–30 km/t under fartsgrensen, står det videre.