I disse tider jobbes det intenst med å få ferdig planene for Hønefoss fremtid, og det er bra! Det er nå innbyggerne vil få mulighet til å vurdere om planene og forslagene er gode eller dårlige.

Når nye forslag ser dagens lys midt i denne prosessen, er de planansvarlige da villige til å snu?

LES OGSÅ: Varsler store forandringer i Hønefoss: – Vi trenger plass til 4.000 nye innbyggere

Svaret er innlysende, det blir ofte et rungende nei, men det gode spørsmålet vi uansett må stille er om de fremlagte løsningene er gode nok!

Derfor prøver jeg meg med et forslag: Bygg ny Hønefoss bru og riv den gamle!

Historie

I 1952 ble den nye Hønefoss-brua åpnet med fine taler og store festligheter! Det var flere løsninger som var diskutert, men handelsstanden ville ha trafikken rett til trappa på Nordsida, og slik ble det. Brua ble plassert tett inntil

«Lloydsbygget» og landet midt på Nordre torg. Du kunne nå kjøre strake veien fra Søndre torg til Nordre torg, og i mange år fungerte dette bra.

LES OGSÅ: Nå går det mot byggestart ved brua: – Viktig å ta vare på historien, sier Ellen

På 1970-tallet startet trafikkproblemene, og de har økt kontinuerlig frem til i dag.

For å bøte på problemene ble veien fra gamle Rutebilstasjonen stengt og fotgjengerundergang bygget, mange løsninger er prøvet, men problemene er der fortsatt, og nok en gang kommer det forslag om å lappe på problemet.

Bruas levetid

Dagens bruer skal prosjekteres med en levetid på 100 år. På 60- og 70-tallet ble levetiden satt til 50 år.

Hønefoss-brua er bygget i 1952! Hva er status for denne brua i dag, og hvor mange år kan den holde i videre drift? Ifølge Vegdirektoratet er etterslepet på bruvedlikehold enormt.

Er dette også gjeldende for Hønefoss-brua? Norconsult er blitt engasjert for å se på ny oppkjøringsrampe til den gamle brua. Billigløsningen anslås til å koste 180 millioner kroner.

Den dyre løsningen anslås til å koste 275 millioner, men brubredden forandres ikke.

Plassering

Sett i etterpåklokskapens lys skulle brua aldri vært plassert der den ligger i dag. Det er i dag ingen tilgang fra Søndre torg direkte til brua.

I dag fremstår Nordre torg som et veikryss med parkeringsplasser. Riktignok har utelivsbransjen klamret seg til en fortauskant på østsiden av Nordre torg.

Kommer vi kjørende sydfra, må man gjennom mange kryss og svinger før vi ender i Hønengata. Er det slik vi skal kjøre denne «omveien» de neste 50-100 årene?

Nye bruløsninger

Ved å bygge en ny rundkjøring i sydenden av Tippen og ny bru over Storelva, vil veien lande på Nordsida ved Strandgata 3, med den konsekvens at dette forretningsbygget må rives. Denne nye traseen gjør slutt på «omveien» over brua for trafikk i nord-sør retning i Hønefoss sentrum.

Gamlebrua kan/ bør rives i sin helhet da den er utgått på dato og blir altfor kostbar å vedlikeholde i fremtiden. Det frigitte området vil da gi plass til ny bebyggelse samt gangveier på begge sider av elva.

Gangbrua som også inneholder fjernvarme bør bygges om, slik at gangbane og sykkelfelt blir adskilt. Dagens gangbro bør få en ansiktsløftning uansett!

Muligheter

Hva kan vi oppnå med en slik løsning?

Ved å fjerne gamlebrua med påkjøringsrampe, vil vi endelig få ryddet opp i bygningsmassen i dette området. Det flotte bygget til Haakon Tronrud vil fremtre i hele sin tyngde og lyse opp området sammen med hele fasaden til Lloyds-bygget som har vært skjult i 70 år!

Lyskrysset på sørsiden av brua utgår, og Arnemannsveien går direkte ned i dumpa til tippen.

Rundkjøringen i sydenden av Tippen fordeler trafikken fra Kongens gate, Arnemannsveien, Hønengata og fra Tippen.

På Nordsida vil vi etter å ha vært på Gledeshusets flotte teater, kunne spasere elvelangs i kveldsolen gjennom parken som nå kan bli utvidet til også å gjelde Nordre torg.

Parkmessig område

Utelivet vil kunne blomstre på torget ved at området er parkmessig, og biltrafikken er redusert til et minimum.

På det gamle brukaret kan det bli utsiktspunkt over elva og uterestaurant!

Mest av alt vil vi kunne få en best mulig trafikkløsning nord-syd i Hønefoss, hvor myke trafikanter og biltrafikk skilles trygt fra hverandre i hele området.

Løsningen MÅ ta hensyn til:

  • Riddergården
  • Glatved brygge
  • Elva med begge elvebredder

Oppsummering

Ringerikspolitikerne skal i løpet av neste måned si ja eller nei til forslaget om å bygge en vridd påkjøringsrampe til den gamle brua fra 1952.

Sier de ja, vil dette føre til at Tippen vil bli bebygget og muligheten for denne bruforbindelsen vil utgå for all fremtid.