Bygdekampen om anlegget på Veme

Per Inge Johansen, styreleder i Sokna IL.

Per Inge Johansen, styreleder i Sokna IL. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I lys av publisiteten rundt «Veme Klubbhus & Stadion», og et opprop blant befolkningen på Veme, vil jeg redegjøre for vesentlige fakta i saken.

DEL

LeserbrevI 2012 ble Soknedalen Idrettslag utfordret av administrasjonen i Ringerike kommune på hva Idrettsanlegget på Sokna bør inneholde. Dette var startskuddet for et omfattende prosjektarbeid som har resultert i et skisseprosjekt for «fremtidens Idrettspark».

LES OGSÅ: Bygdekamp om Veme stadion

I dette arbeidet har Idrettslaget foretatt en helhetlig vurdering av anleggssituasjonen, herunder er Veme Klubbhus & stadion vurdert, og besluttet solgt for finansiering av nytt flerbruksanlegg på Sokna.

Anlegget er planlagt i to byggetrinn med kunstgress (fase 1) og flerbrukshall (fase 2). Anlegget er planlagt i nær tilknytning til Sokna Skole.

Må være medlem

Et viktig argument for Veme-befolkningen er at salget kommer overraskende. '

Undertegnede er i Ringerikes Blad 18.02.15 sitert på at «…Veme folk har hatt rikelig med anledning til å uttale seg…». Dette er det viktig å si noe mer om.

Først og fremst må man være medlem av Idrettslaget for å ha stemmerett. Medlemskap er en forutsetning dersom man er engasjert i den lokale idretten.

Videre må det forutsettes at driftstyret på Veme, som idrettslagets lokale forankring, deltar i styrearbeid og også i beslutningsprosessene.

Dersom man ikke er medlem, ikke viser engasjement, ikke deltar i styrearbeid, og ikke fremmer innvendinger gjennom en prosess som har pågått over flere år, så underbygger bare dette styrets konklusjon om lavt lokalt engasjement.

Klare vedtekter

Fakta er at Soknedalen Idrettslag er rettsforgjenger til Veme Sportsklubb. Dette er nedfelt i lovene (vedtektene) for foreningen som i 1990 ble slått sammen med Soknedalen Idrettslag.

I avtalen som ble inngått ved sammenslåing fremgår det klart og tydelig a) hva som kan gjøres underveis i samarbeidet om dette ikke fungerer og b) hvem som råder over verdiene.

Det defineres også at dersom det ikke etableres en ny lokal forening som gjør hevd på verdier, eller at sammenslåingen reverseres innenfor en 15 års periode, så tilfaller verdiene Soknedalen Idrettslag.

Det er ikke initiert tiltak i henhold til nevnte bestemmelser.

Det juridiske aspektet ved dette kan anses som vurdert ved idrettslagets begjæring om hjemmel for eiendommene på Veme i februar 2013. Begjæringen ble tatt til følge.

Lite aktivitet

Helt overordnet er bakgrunnen for salg lav / ingen organisert aktivitet på «Veme klubbhus & stadion».

Dette kan sannsynligvis ha sammenheng med nedleggelsen av Heggen skole.

Som «Veme-gruppen» selv påpeker i uttalelse i Ringerikes Blad 18.02.15; «… Idrettslaget har få medlemmer fra Veme». Dette er en faktaopplysning, og en del av hovedstyrets- og årsmøtets beslutningsgrunnlag.

Utfordringer på Sokna

Den samfunnsøkonomiske konsekvensen av at Soknedalen Idrettslag må drifte et anlegg som ikke benyttes i idrettslig organisert form, og ei heller har grunnlaget for dette etter hovedstyrets syn, er negativ og stor.

Spesielt stort utslag gjør dette for Soknedalen Idrettslag og foreningens medlemmer, men ikke minst for Sokna som er et uttalt satsningsområde i Ringerike Kommune.

I Kommunedelplan 2007-2019 er Sokna definert som et satsningsområde via «livskraft i lokalsamfunn».

Vi har store utfordringer knyttet til gode fasiliteter for idrett på Sokna, hvor vi har majoriteten av våre medlemmer. Gode fasiliteter er et svært viktig fundament for gode oppvekstsvilkår.

Dersom vår forening ikke skal kunne forvalte egne verdier til det beste for våre medlemmer og vår lokalbefolkning, så taper samfunnet på dette. Realisering av verdiene er helt avgjørende for å finansiere ett nytt anlegg.

Konstruktive løsninger

Salget av Veme Klubbhus & Stadion skaper nå åpenbart engasjement på Veme.

Idrettslaget håper at dette engasjementet kan brukes til å komme med konstruktive løsninger på denne utfordringen, snarere enn å fokusere på å stanse et salg.

Soknedalen Idrettslag har stor forståelse for at denne saken vekker sterke følelser lokalt, men dette kan ikke være styrende for tilbudet vi som forening skal yte.

Rent festlokale

Det kan godt være at det også i fremtiden skal være en idrettsplass på Veme, men Soknedalen Idrettslag anser ikke at driften av dette anlegget skal være vårt ansvar da vi konstaterer at det over lang tid ikke har vært engasjement, eller grunnlag for organisert idrett.

Vårt idrettslag kan ikke og skal ikke fungere som drifter av det som per dags dato fremstår som et rent festlokale.

Slik hovedstyret vurderer det vil også befolkningen på Veme nyte godt av et nytt og moderne flerbruksanlegg på Sokna.

Bruk din stemme

På bakgrunn av dette oppfordrer jeg også nye medlemmer i idrettslaget til å sette seg grundig inn i saksgrunnlaget og bruke sin stemme.

Grunnlaget for organisert og fremtidsrettet idrettsaktivitet til beste for alle i Soknedalen kan etter vår oppfatning best legges med et nytt og moderne flerbruksanlegg i tilknytning til skolen på Sokna.

Et slikt tilbud bare 10 minutter unna Veme bør være vel så bra som dagens situasjon med to anlegg som vel ikke innbyr til økt aktivitet?

Ellers så kan kanskje Vemes befolkning nå bruke dette engasjementet til å bygge opp et helt nytt tilbud lokalt, basert på lokalbefolkningens egne behov og ønsker?

Det anføres at det per 01.01.15 var registrert 18 av 174 medlemmer som sognet til Veme. Per 18.02.15 er det kommet til 12 nye medlemmer fra Veme omegn.

Denne kommentaren fremmes på vegne av et samlet hovedstyre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags