Gå til sidens hovedinnhold

Byen må utvikles til beste for alle som bor her

– Det er politiske vedtak i Ringerike kommune som skal gi føringene og styre byutviklingen. I den grad private interesser strider mot disse, må de tilsidesettes.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vil at Hønefoss først og fremst skal utvikles til beste for menneskene som bor og lever der, og at byen skal utvikles med nærhet til elva.

Bygninger skal utvikles miljøvennlig, estetisk- og arkitektonisk på en slik måte at de skaper trivsel. Med byfortetting skal det utvikles åpne og gode byrom.

Særpreg

Vi skal ta vare på Hønefoss særpreg slik som nordsia, jugendbyggene og den særegne gamle bybebyggelsen.

Vi vil tilrettelegge for handels- og næringsvirksomhet, kulturelle og idrettslige aktiviteter i byen og samarbeide med utbyggere hvor både deres og befolkningens interesser ivaretas.

Det er politiske vedtak i Ringerike kommune som skal gi føringene og styre byutviklingen, for å ivareta lokalsamfunnets og befolkningens interesser. I den grad private interesser strider mot disse må de tilsidesettes.

Imponerende engasjement

Vi er imponert over det store engasjementet fra mange innbyggere i den viktige debatten om byutvikling og høyhus i byens «indrefilet». Vi har veid og vurdert argumentene.

Konklusjon

Sammen med Senterpartiet foreslår vi at plan om detaljregulering for Lloyds marked, slik den foreligger, ikke legges ut på høring.

Planen må bearbeides slik at den ikke inneholder byggehøyder over maks 6 etasjer, med naturlig nedtrapping av etasjer mot fossen, samt at byggene gis en utforming som ivaretar hensynet til bevaringsverdig bebyggelse, elva/fossen og omgivelsene for øvrig på en betydelig mer skånsom måte.

Forslagstiller bes om å fremme revidert planforslag sammen med områdene «Øya» og «Tippen» der også tilgrensende veisystem inngår, slik at man sikrer en mer helhetlig utvikling av området.

En løsning må innarbeides i reguleringen for videreføring av «Elvelangs», fortrinnsvis langs elva, fra Tippen, gjennom planområdene «Øya» og «Lloyds marked» fram til jernbanestasjonen.

Passer ikke inn

Vår konklusjon er videre at det planlagte høyhuset, kalt Tårnet, med tilsvarende høyde som Rådhuset + 6 etasjer til, ikke passer inn i området.

Det er stilt viktige spørsmål om hva byggets sol/skyggevirkning (blant annet på Nordsida og i parken) vil bli. Dette er mangelfullt utredet.

Høyhuset skal etter planen brukes til kontorlokaler. Flere spør om det ikke er nok tomme kontorlokaler i byen, og om det er konkrete brukere til 14 etasjer med grunnflate på 700 kvadratmeter. (totalt lokaler med ca. 9.800 kvadratmeter ) Det må redegjøres nærmere for tenkt bruk av bygget.

Feil med videomøter

Kommentar til høring og politisk behandling i disse Koronatider:

Det blir feil å behandle denne saken i videomøter. Dette er en stor sak for befolkningen, som ikke under noen omstendigheter bør behandles med smittevern-restriksjoner.

Prosessen må utsettes til restriksjonene opphører, slik at befolkningen og politikere kan møtes fysisk på folkemøter og for øvrig gjennomføre en normal, forsvarlig saksbehandling.

Appell

Vår appell før formannskapets behandling er at forslag til detaljregulering av Lloyds marked ikke sendes ut på høring.

Vi anmoder utbygger, som har hjerte for byen, om å endre sine planer for området, basert på gode innspill og saklige argumenter som så langt har blitt fremmet i ordskiftet om saken.

Kommentarer til denne saken