I kommunenes budsjett for 2020 har rådmann Tore Isaksen lagt inn forslag om å rive Heggen barnehage og gymsalen ved Hønefoss skole – begge bygg i saker som det er pågående kontroverser knyttet til.

For det ene bygget dreier det seg om en skolenedleggelse og for det andre dreier det seg om nedleggelse av en barnehage i et område uten andre stedlige tjenestetilbud eller forsamlingslokaler.

Så hvorfor skal akkurat disse byggene rives så raskt etter at nedleggelser er planlagt effektuert? Andre kommunale bygg uten virksomhet får jo stå i årevis og forfalle uten tilsyn. Tar man for eksempel en titt på tilstanden til gamle Ullerål skole, som har stått tom i mange år, så er det jo opplagt at kommunen ikke har hatt de helt store omkostningene knyttet til denne.

Likevel skal gymsalen på Hønefoss skole og barnehagen på Heggen være voldsomt dyre å la stå – etter at det ikke lenger er virksomhet knyttet til dem.

Faktisk skal rivning av gymsalen, som bare utgjør 1/3 av bygningsmassen ved Hønefoss skole, gi kommunen så mye som 1.300.000 kroner i reduserte driftskostnader per år. Sier rådmannen. Og da snakker man altså om besparelse per år etter at det ikke lenger er drift på skolen.

Årlige driftskostnader (vann/kloakk, strøm, renhold, vaktmester med mer) for hele skolen, med alt av anlegg i ett normalår med full drift, er på 2,7 millioner (tidligere oppgitt av Magnar Ågotnes).

Kan byggansvarsforsikring og strøm til frostsikring av vannrør (som er de eneste nødvendige kostnadene knyttet til et tomt bygg som en ikke ønsker å vedlikeholde) koste 1,3 millioner kroner pr. år? Det har jeg vondt for å tro. Det er vel snarere snakk om rundt 30.000 kr per år.

Nei, jeg har ingen tro på at det er en reell kostnadsbesparelse som er grunnen til at rådmannen ønsker å rive gymsalen til Hønefoss skole.

Mer nærliggende er det å tro at rådmannen vil sikre seg at det blir umulig å videreføre driften ved Hønefoss skole fra høsten 2020. Dette kan knapt nok oppfattes som noe annet enn en provokasjon fra rådmannens side, når man vet at det pågår en kamp for å bevare skolen. Og man vet at det foreligger et innbyggerinitiativ som omhandler nettopp dette.

For hvem kan vel drive en skole uten gymsal?

Så skal altså rådmannen bli den første som søker dispensasjon fra byplanen? For han vil jo måtte søke om dispensasjon, siden § 11.1.2 Plankrav (som omfatter Hønefoss skole) lyder som følger:

«For felter som delvis eller helt er avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø H570, er rivning, nybygg, påbygg, tilbygg, og deling av eiendom omfattet av krav om detaljregulering. I bestemmelsenes §§ 5.4.19 og 5.4.21 for felt BS19, BS21 er det gitt mulighet for bygging uten detaljregulering.»

Rådmannen har nok god mulighet for å få innvilget en dispensasjonssøknad han selv skal behandle. Men det vil jo være et sterkt, om ikke særlig godt signal, i forhold til troverdigheten og lojaliteten til planen at rådmannen er førstemann ut til å rokke ved den.

Som jeg var inne på tidligere har kommunen en rekke bygg uten virksomhet, som har fått stå i årevis å forfalle uten tilsyn. Men gymsalen ved Hønefoss skole har jeg svært vondt for å tro at vil falle inn under kategorien «uten virksomhet».

For denne gymsalen er (med sin sentrale beliggenhet) særdeles ettertraktet og fullt brukanes! Her er det fylt opp med aktivitet på ettermiddager og kvelder gjennom hele uka. Den er fullbooket.

Her holder skolekorpset til, og den polsk-norske forening, og turnforeningen, og Hønefoss ballklubb, og håndballen, og frisklivssentralen, og den kurdiske forening og dataforeningen. I tillegg brukes gymsalen til loppemarkeder og til utleie i helgene – for eksempel til barnebursdager. Tar man vekk denne gymsalen, vil man måtte finne en erstatning umiddelbart.

For det er velkjent at hallkapasiteten i Hønefoss per i dag er langt fra god nok. Og det er mens vi enda har Hønefoss skole sin gymsal i drift.

Budsjettforslag om å rive Heggen barnehage og gymsalen ved Hønefoss skole virker å være forhastede og lite i takt med omgivelsenes behov.

Her må vi sette vår lit til at politikerne setter foten ned. Og hjelper Tore tilbake på sporet.