Fellesprosjektet for ny E16 og Ringeriksbane gjennom Hole har anbefalt at arealene ved kommunens bo- og rehabiliteringssenter på Rudsødegården disponeres til deponi for tunnelmasser. Og med forflytning av kommunens pleietrengende, kan bygningsmassen være et romslig bygge- og anleggssenter for så vel bane- som veianlegg gjennom Hole.     

Kommunens omsorgsboliger 2A og 2B i Gamleveien i Kroksund må fjernes i traseen for Ringeriksbanen. Bygging av erstatningsboliger på Vik vurderes, men vil av mange oppfattes som et dårlig alternativ.

LES OGSÅ: Usikkerheten rundt sykehjemmet i Hole havner på Stortinget: – Vi snakker om en veldig sårbar gruppe

Bedre løsning

Bygging av erstatningsboliger på Rudsødegården, med nærhet til kommunens bo- og rehabiliteringssenter, vil være en bedre løsning enn flytting til Vik. Ikke minst driftsmessig.

Tilliggende arealer er regulert til offentlig formål, og det bør være kommunens soleklare plikt å utrede dette alternativet. Grunneieren vil nok foretrekke et utvidet omsorgssenter framfor et mangeårig deponi av tunnelmasser på eiendommen.               

I kommunestyrets høringsuttalelse 21. januar 2019 (saksnr 001/19) til det statlige forslag til reguleringsplan for vei/bane gjennom Hole, heter det i vedtaket: «Hole kommune krever at det før reguleringsplanen godkjennes i departementet foreligger avtale om utflytting fra Hole bo- og rehabilitering som kommunen aksepterer eller plan for tilstrekkelig skjerming slik at beboerne kan bo der i anleggsperioden.»

Torgeir Haave Bentsen

 

Fraflytting frarådes

I møtet fremmet Tom Olsen (Ap), på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, et omfattende endringsforslag til rådmannens innstilling. Det heter innledningsvis i forslaget: «Hole kommune finner at vi bør revurdere planene om å flytte Hole bo- og rehab i anleggsperioden.»

Etter omfattende forslagsbegrunnelse, og der det også pekes på Rudsødegården som sted for erstatningsboliger for omsorgsboligene i Gamleveien, oppsummeres slik: «Ulempene for beboerne, ansatte og pårørende vil være så store at fraflytting frarådes. Vi er særlig bekymret for helsesituasjonen til de aller sykeste. Og hvordan en flytting vil påvirke dem og deres livskvalitet.»

LES OGSÅ: Raser mot planen for Ringeriksbanen og E16: – Dette er fullstendig overkjøring

Bør vise holdninger

Ordføreren sammenkalte til et felles gruppeledermøte for å forsøke å komme fram til et omforent innspill. Og vedtaket ble som sitert ovenfor. Dessverre uten entydig beskjed om at driften på kommunens bo- og rehabiliteringssenter på Rudsødegården skal bestå.

Uten å avvente departementets behandling av reguleringsplanen, bør kommunen vise holdninger, og la utarbeide planer for etablering av erstatningsboliger for omsorgsboligene i Gamleveien 2A og 2B på Rudsødegården.

Befolkningen fortjener et klart alternativ å forholde seg til. Og alternativet må være samlet omsorgstilbud. På Rudsødegården.

LES OGSÅ: Sykehjemssvar på Stortinget: – Statsråden skyver byråkratiet foran seg