(Siste)

Bioenergi fra saktevoksende skog gir mer karbonutslipp enn tidligere beregninger tyder på, skriver Forskning.no.

Ved, torv, bioetanol og annet biobrensel har lenge blitt betraktet som et klimanøytralt brennstoff.

Årsaken er at CO2-utslipp fra brenning av plantemasse i prinsippet kan tas opp igjen av en ny generasjon planter.

Men så enkelt er det ikke i praksis. Det tar nemlig tid før de nye vekstene er fullvokst og all karbondioksid på nytt blir tatt opp igjen i vegetasjonen.

Dermed kan konklusjonen paradoksalt bli at brenning av naturgass kan gi en bedre klimaeffekt enn bruk fyring med trevirke.

Forskere ved Cicero Senter for klimaforskning og NTNU brukte for to år siden en ny metode for å beregne hvor mye bioenergi bidrar til klimaoppvarming; sammenlignet med fossil energi som olje og gass.

Beregningene gjaldt over en hundreårsperiode. Anslagene viste da at én kilo CO2 fra forbrenning av bioenergi fra norsk skog, har samme klimavarmingspotensial (GWP) som 0,4 kilo fra en fossil energikilde.

Men ifølge nye forskningsresultater kan den faktiske klimaeffekten fra skogfyringen vise seg å være atskillig større.

– Ved å raffinere deres metode kom jeg fram til at utslipp av en kilo CO2 fra biomasse tilsvarer om lag 1,25-1,5 kilo fossilt CO2 – altså atskillig høyere, og mye mindre klimavennlig, sier Bjart Holtsmark, forsker ved Statistisk Sentralbyrå, til Forskning.no.

Hvis Holtsmarks beregninger er riktige, er klimaeffekten fra forbrenning av saktevoksende skog over en hundreårsperiode med andre ord større enn fra fossilt brennstoff.

Ifølge SSB-forskeren tar ikke tidligere forskning nok hensyn til hvordan hogsten påvirker mengden av naturlig dødt trevirke, og at man normalt etterlater betydelige mengder hogstavfall i skogen som oksideres til CO2 etter hogst.

– I normalt skogbruk tar man bare ut stammene, mens grener, topper, stubber og røtter blir liggende igjen i skogen. Men stammen utgjør bare halvparten av treets totale levende biomasse, fastslår Holtsmark.

– Denne delen av karbonregnskapet for bioenergi må også med, sier han.

Bjart Holtsmarks understreker at dette ikke betyr at all bioenergi fra skog er et dårlig miljøalternativ.

– Disse tallene gjelder bare bioenergi som framskaffes ved økt hogst, understreker han.

– Dersom skogen uansett skal hugges for å fremskaffe bygningsmaterialer eller råstoff for papirindustrien, vil bruk av overskuddmasse fra disse prosessene langt på vei være en klimanøytral energikilde. (ANB)

På Forskning.no kan du lese mer om det nye CO2-regnskapet