Hole kommune har nå foretatt en grovsiling av de mange forslag som har kommet inn til videre utbygging i kommunen. Hele 39 forslag ble vurdert.

Forslaget om utbygging av friområdet på toppen av Steinsåsen var til vår store forundring fortsatt med. Det ble deretter lagt ut på høring før jul med frist for innspill til utbygger Norconsult allerede andre arbeidsdag over nyttår. Ikke den beste tiden for folk å utarbeide høringsuttalelser på. Likevel kom det inn hele 27 innspill entydig imot utbygging.

Tettstedutbygging

Et av hovedkriteriene kommunen brukte i sin grovsiling når utbyggingsplanene ble vurdert, var at nye boligområder skulle ligge i tilslutning til tettstedene Vik og Sundvollen.

Det er vi enige i og det er også i tråd med både nasjonale, fylkeskommunale og kommunale føringer der bedre tettstedutvikling understrekes gang på gang. Tettstedutbygging med fokus rundt kollektivknutepunktene er også BaneNORs uttalte ønske.

Hva er sentralt?

Ifølge Hole kommunes «grovsiling» ligger toppen av Steinsåsen i tilknytning til tettstedet Vik. Dette er hovedbegrunnelsen for å gå videre med utbyggingsplanen. At vi på toppen av Steinsåsen faktisk bodde så sentralt i Vik er nytt for oss. Det er to kilometer fra det aktuelle feltet til Vik og 4-5 kilometer til den nye togstasjonen på Sundvollen.

Erik Taubøll

Beboer, Steinsåsen

Følg på: Facebook

 

Det er ikke å bo sentralt på et lite sted som Vik. Man snakker om «tøffelavstand» til butikker og tettsted. Tøflene vil bli ganske utslitt i dette tilfellet.

Er Steinsåsen-toppen sentralt i Vik eller ikke? Hva mener egentlig kommunen? I forbindelse med grovsilingen er altså hovedargumentet for utbygging av friområdet at det ligger så tett på Vik.

Samtidig skriver kommunen i et annet notat om utbygging her, datert 06.12.2017, at «Steinsåsen ligger et stykke fra sentrum, og det gir derfor ingen føringer for en tett bebyggelsesstruktur i området». Så hvor begynner egentlig tettstedet Vik?

Det er også merkelig at toppen av Steinsåsen regnes som del av tettstedet Vik mens områder som Paddevika-området, Gjesvalåsen og Fekjærveien, som alle ligger tettere på og med mye gunstigere plassering mellom Vik og Sundvollen og således glimrende egnet både for tettstedsutvikling og kort vei til ny Ringeriksbane, avslås fordi de ikke ligger nær tettstedene! Dette virker ytterst spesielt.

Utbygging av regulert friområde

Omregulering er i strid med gjeldende kommuneplan og området er per i dag regulert til friluftsliv. Behovet for å ta vare på dette som friområde ble understreket da området sist ble regulert på 80 tallet. Med økende befolkning vil dette bare bli viktigere. Muligheten for å beholde nærturområder er viktig for lokalbefolkning i alle aldre.

Å kunne gå med barna ut i skogen, trille tur, tur med hund og turer for eldre er viktig. Det er, selv om enkelte later til å tro det, knapt nærturområder igjen i Steinsåsen.

Kommunen har dessuten få regulerte friområder og taper flere i forbindelse med ny Ringeriksbane og E16. Da virker det merkelig å bygge ut et av de få friområdene som er igjen nær der folk bor.

Den nye lysrekka i Hole?

Helt på toppen av åsen legges det opp til å bygge store villaer med utsikt begge veier. Det sier seg selv at trær på begge sider vil bli felt for å få inn utsikt og kveldssol. Da vil man kunne se en lysende rekke av hus på toppen av Steinsåsen når man kommer over Steinssletta. Selv våre vikingekonger kunne skimte en mørk silhuett av åsen, nå får vi en slutt på det.

Husene helt på toppen blir dessuten store villaer, foreslått til 400 kvm. Lenger ned i feltet der «allmuen» skal bo blir størrelsene tenkt til 144 og 160 kvm, en drøy tredjedel av størrelsen til husene på toppen. Å bygge disse store villaene på toppen er vel ikke den sosiale utbygging man ønsker seg. Og det er spesielt de 12-13 villaene på toppen som vil ødelegge friområdet og åsens profil. Det fører heller ikke til mange flere innbyggere, men vil gi bedre inntekter for kommune og grunneier. Men synes kommunen det er verd det?

Unikt naturmangfold

I forbindelse med høringen nå i januar 2019 kom det en meget skarp høringsuttalelse fra Fylkesmannen som er skeptisk til å ta dette området i bruk til boligbebyggelse og som vurderer innsigelse til planforslaget om utbygging her godkjennes.. Grunnen til innsigelsene er det rike naturmangfoldet her, kategorisert som å være av svært høy verdi («kategori A») og med en høy tetthet av sjeldne og rødlistede arter.

Grunnet det rike naturmangfoldet vil utbygging kunne stride mot Naturmangfoldsloven som faktisk gjelder også i Hole. Fylkesmannen påpeker også at området er avsatt til LNF område og friområde. Skal naturmangfoldsloven ha noen verdi må det være i dette tilfellet.

Det viser seg dessuten at utbygging av dette området ble spesielt diskutert i fylkeskommunens planforum 24.01.2018 mellom fylket og Hole kommune. Her var Fylkesmannen tydelig på at utvidelse av Steinsåsen «var særlig problematisk med hensyn til det viktige naturområdet som omkranser boligområdet i dag». Fylkesmannen varslet alt da mulig innsigelse mot nettopp dette forslaget. Likevel går kommunen videre.

Det er interessant at man i grovsilingsdokumentet fra kommunen når det gjelder kriterier for utbygging sier: «Hensyn til bl.a. dyrka mark, naturmangfold, teknisk infrastruktur og sosial infrastruktur (kapasitet og lokalisering av skoler og barnehager) er ikke tatt med som kriterier».

Naturmangfold og dyrket  mark

Dette skulle man ta med i det man kalte «samfunnsdelen» i en grovsiling II. Men litt lenger ned i dokumentet fremkommer at kommunen har gjort et nytt vedtak (s 4 i samme dokument) der dette rett og slett ser ut til å gå ut. Vipps har man kommet seg forbi brysomme innlegg om naturmangfold, dyrket mark, friområder og naturvernere som klager.

Vi skjønner selvsagt at det må planlegges for vekst i kommunen etter hvert som ny Ringeriksbane kommer på plass. Hvor stor denne veksten blir og hvor fort den kommer, er imidlertid høyst usikkert. Det er derfor tid til en grundig gjennomgang av utbyggingsplanene og ingen grunn til å forsere arbeidet med utbygging av Steinsåsen Vest slik utbygger ønsker.

Grunneier har ved flere anledninger i Ringerike Blad fremhevet at man ønsker utbygging av toppen av Steinsåsen for å kunne tilby erstatningstomter til de som mister sine boliger.

Nå foreligger det som nevnt en rekke planer for utbygging i kommunen. Det fremgår av saksfremlegget til Formannskapets møte den 14.11.18 der det står: «Administrasjonen vurderer at de innspillene som er foreslått videre i denne grovsilingen legger opp til en utbygging som vil være langt større enn det som vil være behovet for nye utbyggingsarealer i kommende planperiode.»

Ikke behov

Behovet for utbygging av friområdet i Steinsåsen for å kunne tilby erstatningstomter eller for å bygge nye boliger er derfor ikke lenger gyldig. Motivet for utbygging blir derfor her som så mange andre steder ønsket om å tjene penger. Det er i og for seg realt nok, men nettopp da må befolkningens behov veies opp mot grunneiers ønske om inntjening.

Det vil bli en betydelig trafikkøkning i nærmiljøet og på skoleveien til Vik barneskole og ungdomsskole. Det anføres i notat fra utbygger at det er sykkelavstand til handlesenteret på Vik, snaut 2 km unna. Man kan tenke seg hvor mange som drar på handletur med unger og sykkel på årsbasis. Samtidig blir det liggende 4-5 km fra trafikk-knutepunktet Sundvollen.

Hvor mange pendlere går eller sykler dit bortsett fra på et par varme sommerdagen for å komme seg på jobb? Og hvis man først er i bilen – hvorfor ikke kjøre til pendelparkeringer rundt T-banenettet i Oslo og Bærum som gir mye større fleksibilitet enn toget fra Sundvollen? Dette blir et boligfelt helt avhengig av økt bilbruk.

Oppsummering

Vi mener fortsatt at toppen av Steinsåsen ikke bør bygges ut til boligformål, men bevares som friområde for en stor lokalbefolkning. Nå stoler vi på at Holes politikere setter innbyggernes interesser først.

Dokumenter og linker:

På kommunens nettside finnes dokumentet: «Grovsiling av innspill til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030», vedtatt av formannskapet 14.11.18 med endringer 05.12.18, sak 18/564.

Her er link til Fylkesmannens høringsuttalelse.