Ringerikes Blad har lagt seg til den vane at debattinnlegg, som går imot avisens mening, straks sendes den kritiserte, som umiddelbart kan imøtegå innlegget.

Dette ifølge «samtidig imøtegåelsesrett». Jeg har tidligere blitt utsatt for dette, og da kun fra Bane Nor.

LES OGSÅ: Kroksundet, en prøvestein på ærlighet og troverdighet | Magne Kvamme

Utgangspunktet her er en uttalelse fra kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Thea Rønneberg, i Ringerikes Blad 29. oktober 2020, gitt som svar til et innlegg av Magne Kvamme samme dag.

Rent selvskryt

Thea Rønneberg skriver: «Bane Nor er et statsforetak og følger de lover og krav som gjelder for offentlig planlegging og utbygging».

Som Ringeriksbanens største interessent og ansvarshavende er dette å betrakte som rent selvskryt.

Norge har et godt utbygget lovverk, kanskje verdens beste, for beskyttelse av unødvendige overgrep på natur.

Når det kommer til praksis i store utbyggingssaker, settes lovverket til side, noe som Ringeriksbanen er et godt eksempel på. Gjeldende lovverk finnes i Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven og Vassdragsloven.

Det er ikke særlig vanskelig å påvise at disse lovene brytes konsekvent og det slik at bruddene alltid blir økonomisk fordelaktig for Bane Nor.

Idyllisering av ødeleggelser

Silingsrapporten er i seg selv et dokument hvor innsigelser avvæpnes på forhånd ved forenklede forutsetninger, idyllisering av ødeleggelser og utelatelse av en rekke forhold, som om de hadde blitt kjent, ville ha kullkastet prosjektet Ringeriksbanen.

Dette gjelder i særlig grad hemmelighold av økonomien.

For øvrig er det min mening at Bane Nors forhold til NIVA må bli gjenstand for offentlig gransking, ganske enkelt fordi NIVAs konklusjoner ikke bare er naturstridige, men også uvesentlige for spørsmålet om vanngjennomstrømningen i Kroksund.

Ringerikes Blad svarer om tilsvar

Det er riktig at Ringerikes Blad tilstreber å slippe til alle parter når det fremmes alvorlige beskyldninger mot personer, bedrifter, organisasjoner og institusjoner i våre artikler og meningsinnlegg.

Det å gi den angrepne part muligheten til å kommentere samtidig, er et viktig punkt i presseetikken, ja kanskje det aller viktigste, nedfelt i Vær varsom-plakaten.

Her skilles det mellom tilsvarsrett og samtidig imøtegåelse:

  • De som er blitt utsatt for angrep, skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.
  • De som utsettes for sterke beskyldninger, skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

I saken Kåre Bech viser til, blir en stor samfunnsaktør beskyldt for korrupsjon.

Det er en svært alvorlig beskyldning om en aktiv straffbar handling, og det er avisens plikt å innhente kommentar fra den det gjelder.

Kåre Bech mer enn antyder at dette har å gjøre med «avisens mening» i enkeltsaker, og at han selv er blitt «utsatt» for slik praksis.

Til det er det å si at Ringerikes Blad håndterer presseetikken helt uavhengig av hva som eventuelt måtte framkomme av meninger på kommentar- og lederplass i avisen.

Øyvind Lien, debattleder