Brev sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet, med kopi til Ringerike kommune, Hole kommune, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, FRE16, NIVA, NVE og Steinsfjorden fiskeforening:

Reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 vil medføre omfattende inngrep i Kroksundet, som er svært viktig for vannkvaliteten i Steinsfjorden. Steinsfjorden er allerede i dag i en for dårlig og uakseptabel forfatning idet både den opplevde og den faktisk målte vannkvaliteten er lite tilfredsstillende.

Bekymret for Steinsfjorden

Steinsfjordutvalget er et politisk utvalg som består av folkevalgte fra Ringerike og Hole kommuner. Utvalgets mandat er å bidra til langsiktig forvaltning av Steinsfjorden gjennom bl.a. vurdering av tiltak for å forbedre vannkvaliteten i fjorden.

Steinsfjordutvalget hadde møte den 24. juni 2019 og drøftet situasjonen for Steinsfjorden og fattet følgende enstemmige vedtak:
«Utvalget sender brev til departementene med kopi til NVE, NIVA og Hole og Ringerike kommuner med følgende innhold:

  • Utvalgets bekymring for Steinsfjordens økologiske tilstand.
  • Utvalget etterlyser et forbedret kunnskapsgrunnlag og ønsker en tilleggsutredning for å belyse risikoen og terskler for den økologiske balansen i Steinsfjorden.»

Med bakgrunn i dette vedtaket vil vi gi følgende informasjon og anmodning i tilknytning til reguleringsplanarbeidet for FRE16:

Steinsfjorden er en grunn og næringsrik sidearm av Tyrifjorden og er av stor betydning som rekreasjons- og naturområde. Det finnes flere naturreservater og biotopvernområder i Steinsfjorden, de siste ble opprettet i juni i fjor som et bidrag til Norges forpliktelser overfor Ramsarkonvensjonen. Med unntak av noen bekker, tilføres det lite vann til Steinsfjorden. Dermed er forbindelsen til Tyrifjorden gjennom Kroksund avgjørende for vannkvaliteten. Kroksund er snevret inn av fyllinger fra dagens E16. Vannmiljøets balanse er svært skjør.

Kommunene har gjennom handlingsplaner satt i gang flere tiltak for å forbedre vannkvaliteten i Steinsfjorden, som oppryddingsprosjekter for å redusere utslipp fra spredt bebyggelse, avrenning fra landbruk, mm.

Endrede parametre

Den viktigste faglige vurderingen av situasjonen er gjort av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), som bl.a. resulterte i en omfattende rapport for en del år tilbake. Et av de viktigste tiltakene for å gjøre vannkvaliteten i Steinfjorden bedre er ihht til NIVA´s rapport, å åpne Kroksund for mer gjennomstrømning, øst for Sundøya og nordvest for Slettøya. Det er også fremmet fra Statens vegvesen konkret forslag om hvordan fyllingene skulle fjernes, for å åpne Kroksund for mer gjennomstrømning.

Steinsfjordutvalget har i mange år jobbet for åpning av fyllingene i Kroksund, da dette har vært ansett av alle som et svært viktig tiltak. I prosessen med utarbeidelse av reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16, har utvalget hatt som målsetting at inngrepene til Ringeriksbanen og ny E16 i Kroksund skulle kunne føre til forbedret vannutskiftning for Steinsfjorden.

Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og ny E16 (FRE16) har gjennom dialog og fagutredninger vist til at deres tiltak ikke vil medføre en forverring av vannutskiftning i sin helhet, men kan føre til redusert vannstrømning og vannutskiftning i selve sundet. I FRE16 sitt utredningsarbeid har NIVA igjen vurdert problematikken knyttet til vanngjennomstrømning, og kommet frem til et annet resultat enn i den gamle NIVA-rapporten.

Flere debattanter i utvalget og i lokal presse har påpekt at måleparameterne er endret; bl.a. full vs. delvis åpning.

I tillegg har den nye NIVA-rapporten kun tatt for seg ett av flere tiltak som den gamle NIVA-rapporten konkluderte med. Siden den gamle NIVA-rapporten har en ikke fått oppdatert det helhetlige kunnskapsgrunnlaget for Steinsfjorden med dens tilførselsbekker. Dvs. alle vannfaglige tema som biologi, limnologi, vannkvalitet, tilført forurensning, vannutskifting, vær- og vindpåvirkning, ønskelige tiltak, osv.

En utopi

Følgene er at meningene blant fag- og legfolk spriker, og at en ikke har et sikkert grunnlag og faglig trygghet omkring eksterne inngrep og vannforbedrende tiltak. Den nye NIVA-rapporten antyder at manipulerte flommer i vassdragene vil være et bra tiltak for å forberede vannkvaliteten i Steinfjorden.

Det ansees av Steinsfjordutvalget som en utopi at myndighetene er villig til å deregulere vassdragene, men vi er selvsagt villige til å gå i dialog med Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) om dette.

Det er viktig for Steinsfjordutvalget å påpeke at den gamle NIVA-rapporten ble gjennomført for å forbedre vannkvaliteten i Steinsfjorden, mens den nye NIVA-rapporten er gjennomført for å ikke forverre vannkvaliteten. Steinsfjordutvalget mener at dette er et altfor defensivt mål å bruke i konsekvensutredningen.

Steinsfjordutvalget er bekymret for at mangel på nye tiltak i Kroksund kan føre til mindre handlingsrom til å forbedre vannkvaliteten, og har derfor etterlyst fra FRE16 en mer helhetlig konsekvensutredning av dagens situasjon i lys av de planlagte tiltak i Kroksund. FRE16 har ikke vært villige til å bidra med dette.

Må ha ny vurdering

Tiden er nå overmoden for et nytt løft om en helhetlig kunnskap om Steinsfjorden. Inngrepene FRE16 er i ferd med å planlegge og gjennomføre vil være irreversible. Det er derfor avgjørende at nevnte kunnskap må etableres så fort som mulig, og at FRE16 må ta hensyn til det som vil komme frem der.

Videre at prosjektet bør bidra til tiltak som kan gi en forbedring av vannkvaliteten, ikke bare gjøre minimumstiltak for ikke å forverre den eksisterende situasjonen. Steinsfjordutvalget ser behov for at det blir gjennomført en helhetlig vurdering av ny situasjon i Kroksund, og hvordan prosjektet til FRE16 påvirker Kroksund og vannkvaliteten i Steinsfjorden.

Slik helhetlig vurdering bør omfatte alle forhold i den gamle NIVA-rapporten, herunder/samt:

  • Fjerning av gamle veifyllinger
  • Fri vanngjennomstrømning øst for Sundøya og nordvest for Slettøya i forbindelse med planlagte fyllinger
  • Effekten av eksisterende vernet bro
  • Hvordan de planlagte fyllingene kan utformes mest mulig optimalt for vanngjennomstrømning (som kanaler og rør)
  • Tilføring av friskt vann fra vannmagasin Tyrifjorden/Storelva/Randselva/Randsfjorden
  • Andre nye konstruktive tiltak


Det er viktig for Steinsfjordutvalget å påpeke at utvalget med dette ikke har til hensikt å utsette den snarlig ventende reguleringsbeslutningen FRE16, og er innforstått med at Ringeriksbanen og ny E16 planlegges i trase over Kroksundet. Like fullt kan den etterfølgende detaljprosjekteringen ha god nytte av en ny helhetlig vurdering. En eventuell fjerning av gamle fyllinger kan som eksempel fremdeles gjennomføres uavhengig av FRE16.

Steinsfjordutvalget ber om møte med aktuelle departement i sakens anledning.

Utvalgets medlemmer:
Hole kommune, Ringerike kommune, Frederik Skarstein (H), Arne Broberg (H), Bjørn Gasmann (Ap), Kirsten Orebråten (Ap), Kari Strande (SV), Knut Arild Melbøe (MDG)

Et flertall på fire står bak denne henvendelsen, mens et mindretall (Orebråten og Broberg) har følgende anmerkning:
Mindretallet mener av hensyn til reguleringsprosessen FRE16 at brevet ikke burde sendes før etter at reguleringsplanen FRE16 er godkjent.