Hole KrF deler Kjersti Thorset Kvernhaugens bekymring for økonomien i Hole kommune, slik hun så dekkende beskriver i leserinnlegget sitt 21. desember.

Vi er enige i at det er kortsiktig å fjerne eiendomsskatten allerede i 2019. Men ikke bare det, vi mener det er uansvarlig!

Ser fint ut på papiret

Derfor stemte jeg imot Høyre, Frp og Røberg (uavhengig) sitt budsjett i kommunestyret før jul. Flertallet vedtok å fjerne eiendomsskatten på 12 millioner ved å øke anslaget på skatteinntektene med 5, redusere rentekostnadene med 1 og redusere avsetningene til disposisjonsfond med 7 millioner.

Da hadde de igjen 1 million til «disposisjon» som de brukte til å styrke gode tiltak innen idrett, kultur og kirke. Inndekningen deres er budsjettekniske disposisjoner som ser fine ut på papiret, men som kan bli fatale om H, FrP og Røberg tar feil i sine optimistiske anslag.

KrF vil også fjerne eiendomsskatten, men ikke før vi mener det er forsvarlig. KrF ville gjerne ha støttet de gode tiltakene, men grunnlaget for flertallets budsjettpakke er for usikker og kortsiktig.

LES OGSÅ: Dette blir viktig for deg som eier bolig i 2019 

Vi er ikke i mål enda!

Hole kommune kom i et økonomisk uføre for få år siden, og måtte gå igjennom en stor omstilling med smertefulle budsjettkutt for å tilpasse driften til nye økonomiske rammer. Årsaken var flere titalls millioner kroner i «skattesmell» ikke bare ett år, men i to år, og at kommunen ikke hadde stor nok buffer til å demme opp for inntektstapet. Derfor ble det et dramatisk underskudd, og kommunen havnet i Robekk.

Med god styring fra rådmannen, en enorm og prisverdig innsats fra ansatte, og eiendomsskatt som et nødvendig virkemiddel, klarte kommunen å dekke inn underskuddet og kommet ut av Robekk på kort tid.

Men det betyr ikke at kommunen allerede har en sikker økonomi! Vi er ikke helt i mål med å tilpasse driften til det nye inntektsnivået, og disposisjonsfondet er foreløpig ikke stort nok til å møte uforutsette svingninger og nødvendige investeringer som står foran oss. Kommunen har ikke egenkapital å benytte til investeringer, men vil måtte bruke av disposisjonsfondet. Og da er vi like langt.

Biografi for Hege Irene Fossum 

Historieløst og uansvarlig

Det er historieløst av Høyre, Frp og Røberg å fjerne eiendomsskatten allerede nå, og argumentere med at kommunen kommer til å få et stort overskudd i 2018.

Vi veit ikke hva resultatet blir før om noen uker, når regnskapet er gjort opp. Prognosene er gode, men ikke så gode som flertallet sier. Det er uansvarlig å legge til grunn penger vi ikke har enda. Det har kommunen gjort før, og det burde ikke skjedd igjen.

Dessuten er det bare noen måneder siden kommunen kom ut av Robekk! Å føre virksomheten videre med et budsjett som bygger på høyere forventende skatteinntekter og lavere forvente rentekostnader i 2019 enn rådmannens faglige og grundige beregninger tilsier, er uansvarlig.

Å unnlate å legge inn nok midler i 2019 til å nå målet om en buffer (disposisjonsfondet) på 50 millioner er ikke mindre uansvarlig! Bufferen skal nemlig vøre en sikkerhet for kommunens økonomi og legge grunnlaget for nødvendige investeringer. Det hjelper ikke å påstå at bufferen dekkes inn med 2018-regnskapet, når tallene fra 2018 ikke er kjent enda.

Sviktende grunnlag

Å ta vekk det sikkerhetsnettet eiendomsskatten kunne vært i 2019, er å gamble med tjenestene kommunen skal gi til innbyggerne. Hvis overskuddet for 2018 blir så høyt som Høyre, FrP og Røberg (uavhengig) påstår, er det svært positivt for kommunen.

Da blir bufferen på det nivået som kommunestyret enstemmig har vedtatt å styre etter. Men det hjelper ikke hvis inntektsgrunnlaget i 2019 blir lavere enn flertallet så optimistisk tror. Fasiten får vi ikke før regnskapet for 2019 er gjort opp, og det skjer ikke før i begynnelsen av 2020.

Gode tjenester til innbyggerne

I mellomtiden vil Hole KrF følge nøye med på utviklingen. Vi vil fortsette arbeidet vårt med å sikre gode tjenester til innbyggerne – i barnehage, skole og SFO, innen eldreomsorgen, for funksjonshemmede og de andre områdene innen helse m.m. For å lykkes med dette, er en mest mulig forutsigbar og trygg drift, med ansvarlighet og et langsiktig perspektiv minst like viktig framover.

Dette handler også om å trygge kommunens arbeidsplasser. Det gode arbeidet som kommunens ansatte gjør, med stor kompetansen og innsatsvilje verdsettes høyt, og er det viktigste suksesskriteriet for kommunen.

Å bygge ut ungdomsskolen har første prioritet på investeringssiden. Det må stå klart om to år, for da blir elevkullet mye større. Et disposisjonsfond på 50 millioner kroner er et minstekrav for å være i stand til å utvide skolen. Med eiendomsskatt i 2019 ville kommunen stått mye sterkere. Og det stopper ikke med utbygging av ungdomsskolen! Flere store investeringer står foran oss i årene som kommer: ny(e) barnehage(r), ny skole, nye og flere omsorgsboliger.