Gå til sidens hovedinnhold

Bygger krisesenter for å hedre Hannes minne

Artikkelen er over 6 år gammel

Hanne Løvlie mistet livet 22. juli 2011. Nå bygger familien et krisesenter i Sør-Afrika for å hedre hennes minne.

Kri­se­sen­te­ret har fått nav­net «Han­ne's Shel­ter». Det har sitt ut­spring i Han­ne Løvlies bren­nen­de en­ga­sje­ment for kvin­ners si­tua­sjon i Sør-Af­ri­ka.

30-år­in­gen fra Ty­ri­strand mis­tet li­vet da hun var på jobb i re­gje­rings­kvar­ta­let 22. juli 2011. I ti­den et­ter har fa­mi­lien hatt en tan­ke og et sterkt øns­ke om å gjø­re noe for dem Han­ne var så opp­tatt av.

Nå har tan­ken blitt en rea­li­tet. Kri­se­sen­te­ret «Han­ne's Shel­ter» er un­der byg­ging og åp­ner vå­ren 2016.

– Han­ne stu­der­te ved Uni­ver­si­te­tet i KwaZulu-Na­tal i Dur­ban som en del av sin mas­ter­grad. Hun ble vel­dig be­rørt av kvin­ne­nes le­ve­vil­kår der, for­tel­ler Olav Løv­lie, Han­nes far.

Fi­nan­si­e­rer byg­ging

Fa­mi­lien har fått volds­of­fer­er­stat­ning, som i sin hel­het går til byg­gin­gen av kri­se­sen­te­ret. I til­legg har det kom­met gave­mid­ler fra uli­ke hold.

– Vi be­stem­te oss fort for at volds­of­fer­er­stat­nin­gen skul­le gå til et pro­sjekt i Sør-Af­ri­ka. Vi kom i kon­takt med Liv Tør­res, ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk Folkehjelp, som hjalp oss vi­de­re med pro­sjek­tet, for­tel­ler Løv­lie.

Den fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen «Han­nes Min­ne» er stif­tet av fa­mi­lien i sam­råd med Han­nes ven­ner. Med seg har de fle­re part­ne­re og bi­drags­yte­re.

I Han­nes ånd

1. mai i år ble det før­s­te spa­de­ta­ket tatt på tom­ten. Kri­se­sen­te­ret skal et­ter pla­nen stå fer­dig vå­ren 2016 med of­fi­si­ell åpn­ing pal­me­søn­dag 27. mars 2016. Da er den nors­ke am­bas­sa­den i Sør-Af­ri­ka in­vi­tert.

Fa­mi­lien snak­ket om at de gikk i Han­nes fot­spor, da de i vin­ter be­søk­te det lil­le ste­det Gcilima i pro­vin­sen KwaZulu-Na­tal. Kri­se­sen­te­ret skal dek­ke et om­rå­de hvor det bor 450.000 men­nes­ker.

Om­rå­det hvor «Han­ne's Shel­ter» byg­ges tro­ner øverst på en dys­ter sta­tis­tikk. Det er her flest kvin­ner blir ut­satt for vold og vold­tek­ter i pro­vin­sen.

Iføl­ge Liv Tør­res i Norsk Folkehjelp er Sør-Af­ri­ka et av lan­de­ne i ver­den der kvin­ner er mest ut­satt for vold og vold­tek­ter. Bak­grun­nen for det­te er fat­tig­dom og ulik­he­ter, men også hold­nin­ger til kvin­ner og til li­ke­still­ing som har dype kul­tu­rel­le røt­ter.

– Uvur­der­lig hjelp

– Å gi støt­te til et kri­se­sen­ter i Sør-Af­ri­ka er uvur­der­lig for de kvin­ne­ne som får hjelp, men også en god in­ves­ter­ing i lan­dets fram­tid, sier Tør­res.

På rei­sen til KwaZulu traff fa­mi­lien Løv­lie blant an­net or­ga­ni­sa­sjo­nen Siyamthanda, som skal dri­ve sen­te­ret.

– Vi fikk opp­le­ve de­res takk­nem­lig­het. I sju år har de øns­ket å få et eget til­holds­sted. I dag rei­ser de ut og hjel­per kvin­ne­ne der de bor, for­tel­ler Løv­lie.

Ved «Han­ne's Shel­ter» skal volds­ut­sat­te kvin­ner få be­handl­ing, akutt hjelp og be­skyt­tel­se. Sen­te­ret vil også dri­ve med fa­mi­lie­vei­led­ning, opp­lær­ing i sko­ler og kir­ker, gi me­di­sinsk og ju­ri­disk støt­te og ha te­le­fon­lin­je for råd, vei­led­ning og akutt hjelp.

Fa­mi­lien sam­ar­bei­der tett med Gamlakahe De­ve­lop­ment Center Stif­tel­se (GDCS), som er bygg­her­re og blant an­net har byg­get sko­ler i sam­me om­rå­de.

– Ar­bei­det med en vakt­bo­lig med sam­ta­le­rom og te­ra­pi­rom er godt i gang. Tom­ta til det nes­te hu­set er også gra­vd ut, sier Løv­lie.

Det er et millionprosjekt.

– Vi er op­ti­mis­tis­ke når det gjel­der å få full­fi­nan­si­ert det.

Takk­nem­li­ge

Et­ter ini­tia­tiv fra Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne be­vil­get et en­stem­mig for­mann­skap den­ne uken 50.000 kro­ner til pro­sjek­tet.

For­fat­ter Åsne Seier­stad har også gitt 100.000 kro­ner av over­skud­det fra sin 22. juli-bok «En av oss».

– Vi er vel­dig takk­nem­li­ge for bi­dra­ge­ne som har kom­met. Det gir en støt­te og aner­kjen­nel­se både til pro­sjek­tet, til Han­ne og til oss, un­der­stre­ker Løv­lie.

– Hva be­tyr det for fa­mi­lien å få rea­li­sert pro­sjek­tet?

– Det er vel­dig vik­tig for oss. Det­te har vært i tan­ke­ne våre hele ti­den et­ter 22. juli.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.