Bygger krisesenter for å hedre Hannes minne

Representanter fra Gamlakahe Development Center Stiftelse (GDCS) sammen med zuluhøvdingen befarer tomten der krisesenteret «Hanne's Shelter» bygges. Huset i bakgrunnen skal rehabiliteres, i tillegg oppføres to nye bygg. Initiativet til prosjektet kommer fra Hanne Løvlies familie. De står også for finansieringen.

Representanter fra Gamlakahe Development Center Stiftelse (GDCS) sammen med zuluhøvdingen befarer tomten der krisesenteret «Hanne's Shelter» bygges. Huset i bakgrunnen skal rehabiliteres, i tillegg oppføres to nye bygg. Initiativet til prosjektet kommer fra Hanne Løvlies familie. De står også for finansieringen. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Hanne Løvlie mistet livet 22. juli 2011. Nå bygger familien et krisesenter i Sør-Afrika for å hedre hennes minne.

DEL

Kri­se­sen­te­ret har fått nav­net «Han­ne's Shel­ter». Det har sitt ut­spring i Han­ne Løvlies bren­nen­de en­ga­sje­ment for kvin­ners si­tua­sjon i Sør-Af­ri­ka.

30-år­in­gen fra Ty­ri­strand mis­tet li­vet da hun var på jobb i re­gje­rings­kvar­ta­let 22. juli 2011. I ti­den et­ter har fa­mi­lien hatt en tan­ke og et sterkt øns­ke om å gjø­re noe for dem Han­ne var så opp­tatt av.

Nå har tan­ken blitt en rea­li­tet. Kri­se­sen­te­ret «Han­ne's Shel­ter» er un­der byg­ging og åp­ner vå­ren 2016.

– Han­ne stu­der­te ved Uni­ver­si­te­tet i KwaZulu-Na­tal i Dur­ban som en del av sin mas­ter­grad. Hun ble vel­dig be­rørt av kvin­ne­nes le­ve­vil­kår der, for­tel­ler Olav Løv­lie, Han­nes far.

Fi­nan­si­e­rer byg­ging

Fa­mi­lien har fått volds­of­fer­er­stat­ning, som i sin hel­het går til byg­gin­gen av kri­se­sen­te­ret. I til­legg har det kom­met gave­mid­ler fra uli­ke hold.

– Vi be­stem­te oss fort for at volds­of­fer­er­stat­nin­gen skul­le gå til et pro­sjekt i Sør-Af­ri­ka. Vi kom i kon­takt med Liv Tør­res, ge­ne­ral­sek­re­tær i Norsk Folkehjelp, som hjalp oss vi­de­re med pro­sjek­tet, for­tel­ler Løv­lie.

Den fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen «Han­nes Min­ne» er stif­tet av fa­mi­lien i sam­råd med Han­nes ven­ner. Med seg har de fle­re part­ne­re og bi­drags­yte­re.

I Han­nes ånd

1. mai i år ble det før­s­te spa­de­ta­ket tatt på tom­ten. Kri­se­sen­te­ret skal et­ter pla­nen stå fer­dig vå­ren 2016 med of­fi­si­ell åpn­ing pal­me­søn­dag 27. mars 2016. Da er den nors­ke am­bas­sa­den i Sør-Af­ri­ka in­vi­tert.

Fa­mi­lien snak­ket om at de gikk i Han­nes fot­spor, da de i vin­ter be­søk­te det lil­le ste­det Gcilima i pro­vin­sen KwaZulu-Na­tal. Kri­se­sen­te­ret skal dek­ke et om­rå­de hvor det bor 450.000 men­nes­ker.

Om­rå­det hvor «Han­ne's Shel­ter» byg­ges tro­ner øverst på en dys­ter sta­tis­tikk. Det er her flest kvin­ner blir ut­satt for vold og vold­tek­ter i pro­vin­sen.

Iføl­ge Liv Tør­res i Norsk Folkehjelp er Sør-Af­ri­ka et av lan­de­ne i ver­den der kvin­ner er mest ut­satt for vold og vold­tek­ter. Bak­grun­nen for det­te er fat­tig­dom og ulik­he­ter, men også hold­nin­ger til kvin­ner og til li­ke­still­ing som har dype kul­tu­rel­le røt­ter.

– Uvur­der­lig hjelp

– Å gi støt­te til et kri­se­sen­ter i Sør-Af­ri­ka er uvur­der­lig for de kvin­ne­ne som får hjelp, men også en god in­ves­ter­ing i lan­dets fram­tid, sier Tør­res.

På rei­sen til KwaZulu traff fa­mi­lien Løv­lie blant an­net or­ga­ni­sa­sjo­nen Siyamthanda, som skal dri­ve sen­te­ret.

– Vi fikk opp­le­ve de­res takk­nem­lig­het. I sju år har de øns­ket å få et eget til­holds­sted. I dag rei­ser de ut og hjel­per kvin­ne­ne der de bor, for­tel­ler Løv­lie.

Ved «Han­ne's Shel­ter» skal volds­ut­sat­te kvin­ner få be­handl­ing, akutt hjelp og be­skyt­tel­se. Sen­te­ret vil også dri­ve med fa­mi­lie­vei­led­ning, opp­lær­ing i sko­ler og kir­ker, gi me­di­sinsk og ju­ri­disk støt­te og ha te­le­fon­lin­je for råd, vei­led­ning og akutt hjelp.

Fa­mi­lien sam­ar­bei­der tett med Gamlakahe De­ve­lop­ment Center Stif­tel­se (GDCS), som er bygg­her­re og blant an­net har byg­get sko­ler i sam­me om­rå­de.

– Ar­bei­det med en vakt­bo­lig med sam­ta­le­rom og te­ra­pi­rom er godt i gang. Tom­ta til det nes­te hu­set er også gra­vd ut, sier Løv­lie.

Det er et millionprosjekt.

– Vi er op­ti­mis­tis­ke når det gjel­der å få full­fi­nan­si­ert det.

Takk­nem­li­ge

Et­ter ini­tia­tiv fra Rin­ge­ri­ke kom­mu­ne be­vil­get et en­stem­mig for­mann­skap den­ne uken 50.000 kro­ner til pro­sjek­tet.

For­fat­ter Åsne Seier­stad har også gitt 100.000 kro­ner av over­skud­det fra sin 22. juli-bok «En av oss».

– Vi er vel­dig takk­nem­li­ge for bi­dra­ge­ne som har kom­met. Det gir en støt­te og aner­kjen­nel­se både til pro­sjek­tet, til Han­ne og til oss, un­der­stre­ker Løv­lie.

– Hva be­tyr det for fa­mi­lien å få rea­li­sert pro­sjek­tet?

– Det er vel­dig vik­tig for oss. Det­te har vært i tan­ke­ne våre hele ti­den et­ter 22. juli.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken