Alle lærere og ledere, både i barnehage og skole, har siden 13. mars hatt en ekstraordinær innsats som ikke kan berømmes nok. De står fortsatt i denne usikre situasjonen som ingen vet hvor lenge vil vare.

Utdanningsforbundet mener det gir svært uheldige signaler med en nedjustering av budsjettet på 10,5 millioner kroner. I tillegg foreslås det et kutt på 2 millioner i ungdomsskolen.

Tallene er blitt noe lavere på grunn av korona-tilskudd fra staten, men de overnevnte tallene gjelder likevel for resten av handlingsprogrammet, altså årene 2022 - 2024.

Elevtallsutvikling

Dette er elevtallene som ligger til grunn for budsjettforslaget.

Tallene viser at vi i neste skole- og barnehageår har 25 færre elever i grunnskolen og 26 færre i barnehagen. Vi har 12 grunnskoler og 29 barnehager i vår kommune.

Veldig forenklet betyr det ca. 2 elever færre på hver skole, og under ett barn mindre i hver barnehage. Noen skolekretser har antakeligvis et større fall i elevtall, og andre har vekst, men 25 elever og 26 barnehagebarn rimer ikke med en budsjettendring som tilsvarer ca. 15 færre lærerstillinger. Og da har vi ikke tatt for hardt i.

Utdanningsforbundet mener dette ikke samsvarer med en såkalt demografisk justering av budsjettet på 10,5 millioner kroner.

Tallene i tabellen minner mer om naturlige variasjoner i årskull. Likevel ser også vi at tendensen er et fallende elevtall i skolen de neste årene når kommunen bestiller prognoser på middels nasjonal vekst.

Tidlig innsats er svært viktig

Utdanningsforbundet synes fokuset på tidlig innsats er svært viktig. Vi håper også at dette over tid kan føre til at færre trenger spesialpedagogisk hjelp i ungdomsskolen.

Et kutt på 2 millioner i ungdomsskolen begrunnes med at det satses på tidlig innsats, og behov for spesialpedagogisk hjelp i ungdomsskolen har derfor blitt mindre.

De reelle behovene for spesialpedagogisk støtte i ungdomsskolen er uendret, og faktisk heller økende.

Utdaterte læringsmidler

Med ny læreplan Kunnskapsløftet 2020, også kalt Fagfornyelsen, så er læremidlene i Ringeriksskolen utdatert, noe mange også var fra før av. Fysiske og digitale læremidler koster penger.

Nytt læreverk i norsk til alle elevene på alle ungdomsskolene har en prislapp på ca. 700 000 kroner.

Da gjenstår engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og så videre. Og vi trenger nye læremidler i barneskolen. Utdanningsforbundet mener 2 millioner kroner avsatt til nye læremidler er altfor lite.

Hvis politikerne ønsker en større tilflytting til Ringerike, hvor barnefamilier er spesielt velkomne, da må også tjenestene i barnehager og skoler være gode for at vi skal bli valgt.

Vi er bekymret for utviklingen hvis dette budsjettforslaget blir vedtatt!